Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024

Sunday, 10 March 2024
11:00 - 14:00

Žen­ska mati­ne­ja za Među­na­rod­ni dan žena 2024

„Više od zbro­ja dije­lo­va“ moto je ovo­go­diš­nje žen­ske matineje.

Jed­na­ka pra­va sadr­ža­na su u nje­mač­kom usta­vu već 75 godi­na. Žene u cije­lom svi­je­tu iu Kar­l­sru­heu vode kam­pa­nju za svo­ja pra­va još duže. Poka­za­lo se više puta da zajed­no može­mo puno više! Ta će sna­ga tako­đer biti opip­lji­va kada raz­li­či­te žen­ske ini­ci­ja­ti­ve u Kar­l­sru­heu pred­sta­ve sebe, svoj rad i svo­je cilje­ve na pozor­ni­ci i na trži­štu infor­ma­ci­ja 10. ožujka.

Šare­ni pro­gram Žen­ske mati­ne­je 2024. nudi obi­lje vre­me­na za raz­mje­nu, umre­ža­va­nje i kul­tur­ni uži­tak uz impul­se iz Kar­l­sru­he “Cat Calls”.
Raduj­te se afrič­koj mod­noj revi­ji i glaz­be­nom vrhun­cu lez­bij­skog zbo­ra iz Kar­l­sru­hea “Die WEIBra­ti­ons” .

Radu­je­mo se što ćemo vas vidje­ti, upoz­na­ti i raz­go­va­ra­ti s vama za sto­lom za doručak.

👉 Ulaz u 10.30 sati

🔖 ulaz­ni­ce su dos­tup­ne u Tollhausu.
Rezer­va­ci­ja una­pri­jed: : 13,00 / sni­že­no 8,00 / uklj. doručak
Veli­ka sala — sje­de­ća, slo­bo­dan izbor mjesta

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.