Oferte

Oferte

Timp de oport­u­ni­ta­te — valo­ri­fi­ca­rea la maxi­mum a con­ce­diu­lui parental

Timp de oport­u­ni­ta­te — valo­ri­fi­ca­rea la maxi­mum a con­ce­diu­lui parental

Aceas­tă ofer­tă vă spri­ji­nă dacă inten­țio­nați să înce­peți sau să vă întoar­ceți la locul de mun­că și aveți spri­jin edu­ca­țio­nal pen­tru toa­te între­bă­ri­le lega­te de via­ța de familie.

Ofer­ta inclu­de pen­tru dumneavoastră

  • Infor­ma­re, con­si­li­e­re și coa­chi­ng indi­vi­du­al pri­vind recon­ci­li­e­rea vie­ții pro­fe­sio­na­le cu via­ța de familie
  • Fami­li­a­ri­za­rea cu pia­ța mun­cii și a for­mă­rii profesionale
  • Spri­jin pen­tru apli­ca­ții (pro­fil de interes)
  • Spri­jin în cău­ta­rea unui loc de îngri­ji­re adec­vat pen­tru copi­lul dumneavoastră
  • Spri­jin cu între­bări des­pre legă­tu­ra din­tre părinți și copii
  • Conec­ta­rea la struc­turi de rețea adecvate
  • Pro­mo­va­rea auto­e­fi­cien­ței prin capa­ci­ta­tea de a acțio­na în diver­se dome­nii ale vieții
  • Cer­ti­fi­cat de participare

👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 Vă invi­tăm să vă adu­ceți copi­ii cu dum­ne­a­voas­tră la consultație.
🎨 În săli­le noas­tre de ședin­ță sunt dis­po­ni­bi­le acti­vi­tăți adec­va­te vâr­stei copi­i­lor dumneavoastră.

Puteți bene­fi­cia de aceas­tă ofer­tă dacă vă aflați în con­ce­diu paren­tal și aveți drep­tul la alo­ca­ție pen­tru cetățeni.
Chan­cen­ze­it este un pro­iect finan­țat de Fon­dul Soci­al Euro­pean, cu spri­ji­nul Job­cen­ter al ora­șu­lui Karlsruhe.

Pro­gra­ma­re
Veți bene­fi­cia de con­si­li­e­re peri­o­di­că și indi­vi­du­a­lă prin pro­gra­ma­re personală.

Grupul țintă: (Părinți și familii; femei însărcinate)
Acest eveniment este gratuit
Anja Bos­ch
CJD Karl­sru­he
Kai­ser­stra­ße 160–162, 76133 Karl­sru­he

Organizator