Hizmetler
Hizmetler

Fır­sat zama­nı — ebe­veyn iznin­den en iyi şekil­de yararlanmak

Fır­sat zama­nı — ebe­veyn iznin­den en iyi şekil­de yararlanmak

Bu tek­lif, işe baş­la­ma­yı veya geri dön­me­yi plan­lı­yor­sa­nız ve aile yaşa­mıy­la ilgi­li tüm soru­la­rı­nız için eği­tim des­te­ği alı­yor­sa­nız sizi destekler.

Tek­lif sizin için şun­la­rı içerir

  • İş ve aile yaşa­mı­nı uzlaş­tır­ma konu­sun­da bil­gi, tav­si­ye ve birey­sel koçluk
  • İş ve eği­tim piya­sa­sı­na aşinalık
  • Uygu­la­ma des­te­ği (ilgi profili)
  • Çocu­ğu­nuz için uygun bir çocuk bakım yeri ara­yı­şın­da destek
  • Ebe­veyn-çocuk bağı­na iliş­kin soru­lar­da destek
  • Uygun ağ yapı­la­rı­na bağlantı
  • Yaşa­mın çeşit­li alan­la­rın­da hare­ket etme bece­ri­si yoluy­la öz yeter­li­li­ğin teş­vik edilmesi
  • Katı­lım sertifikası

👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 Kon­sül­tas­yo­na çocuk­la­rı­nı­zı da getirebilirsiniz.
🎨 Top­lan­tı salon­la­rı­mız­da çocuk­la­rı­nız için yaş­la­rı­na uygun akti­vi­te­ler mevcuttur.

Ebe­veyn iznin­dey­se­niz ve vatan­daş­lık öde­ne­ği alma hak­kı­nız var­sa bu tek­lif­ten yararlanabilirsiniz.
Chan­cen­ze­it, Karls­ru­he Bele­di­ye­si İş Mer­ke­zi­’­nin des­te­ğiy­le Avru­pa Sos­yal Fonu tara­fın­dan finan­se edi­len bir projedir.

Ran­de­vu
Kişi­sel ran­de­vu ile düzen­li ve birey­sel danış­man­lık hiz­me­ti alacaksınız.

Hedef kitlesi: (Ebeveynler ve aileler; hamile kadınlar)
Bu davet ücretsizdir
Anja Bosch
CJD Karls­ru­he
Kaiserst­ra­ße 160–162, 76133 Karls­ru­he

Organizatör