Ponude

Ponude

Vri­je­me pri­li­ke — mak­si­mal­no isko­ris­ti­ti rodi­telj­ski dopust

Vri­je­me pri­li­ke — mak­si­mal­no isko­ris­ti­ti rodi­telj­ski dopust

Ova ponu­da vam poma­že ako pla­ni­ra­te zapo­če­ti ili se vra­ti­ti na posao i ima­te obra­zov­nu podr­šku za sva pita­nja koja se odno­se na obi­telj­ski život.

Ponu­da uklju­ču­je za vas

  • Infor­ma­ci­je, savje­ti i indi­vi­du­al­ni coac­hing o uskla­đi­va­nju pos­lov­nog i obi­telj­skog života
  • Upoz­na­va­nje s trži­štem rada i osposobljavanja
  • Podr­ška za apli­ka­ci­je (inte­res­ni profil)
  • Podr­ška u tra­že­nju odgo­va­ra­ju­ćeg mjes­ta za čuva­nje djeteta
  • Podr­ška s pita­nji­ma o pove­za­nos­ti roditelj-dijete
  • Spa­ja­nje na odgo­va­ra­ju­će mrež­ne strukture
  • Pro­mi­ca­nje samo­učin­ko­vi­tos­ti kroz spo­sob­nost dje­lo­va­nja u raz­li­či­tim podru­čji­ma života
  • Pot­vr­da o sudjelovanju

👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 Slo­bod­no pove­di­te svo­ju dje­cu sa sobom na konzultacije.
🎨 Aktiv­nos­ti pri­mje­re­ne dobi vaše dje­ce dos­tup­ne su u našim soba­ma za sastanke.

Ovu ponu­du može­te isko­ris­ti­ti ako ste na rodi­telj­skom dopus­tu i ima­te pra­vo na gra­đan­sku naknadu.
Chan­cen­ze­it je pro­jekt finan­ci­ran iz Europ­skog soci­jal­nog fon­da, uz pot­po­ru Zavo­da za zapoš­lja­va­nje gra­da Karlsruhea.

Ugo­vo­re­ni sastanak
Redo­vi­te i indi­vi­du­al­ne savje­te dobit ćete uz osob­ni dogovor.

Ciljna skupina: (Roditelji i obitelji; trudna žena)
Ovaj događaj je besplatan
Anja Bos­ch
CJD Kar­l­sru­he
Kaiser­straße 160–162, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator