Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Sis­te­mul de secu­ri­ta­te soci­a­lă din Germania

Thursday, 21 March 2024
2 - 3.30 pm CEST

Semi­nar onli­ne în lim­ba engleză

Sis­te­mul de secu­ri­ta­te soci­a­lă din Germania

onli­ne prin Zoom

Cum func­țio­nea­ză sis­te­mul de asi­gu­rări soci­a­le în Ger­ma­nia? Asi­gu­ra­rea soci­a­lă este unul din­tre pri­me­le subiec­te admi­nis­tra­ti­ve cu care vă veți con­frun­ta atunci când locu­iți, lucrați sau stu­di­ați în Germania.

Dorim să vă invi­tăm la semi­na­rul nos­tru onli­ne live des­pre sis­te­mul de asi­gu­rări soci­a­le din Ger­ma­nia și diver­se­le com­pa­nii de asi­gu­rări de sănă­ta­te din regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karlsruhe.

Acest eve­ni­ment onli­ne se va des­fă­șu­ra în lim­ba engle­ză, în cola­bo­ra­re cu com­pa­nia de asi­gu­rări de sănă­ta­te BARMER.

Aștep­tăm cu nerăb­da­re par­ti­ci­pa­rea dumneavoastră!
Vă rugăm să vă înre­gis­trați aici

Grupul țintă: (profesioniști internaționali (în Germania sau în străinătate), studenți și ucenici)
Acest eveniment este gratuit

Organizator