Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Alman­ya­’­da Sos­yal Güven­lik Sistemi

Thursday, 21 March 2024
2 - 3.30 pm CEST

İng­il­izce çev­ri­mi­çi seminer

Alman­ya­’­da Sos­yal Güven­lik Sistemi

Zoom üze­rin­den çevrimiçi

Alman­ya­’­da sos­yal güven­lik sis­te­mi nasıl işli­yor? Sos­yal sigor­ta, Alman­ya­’­da yaşa­dı­ğı­nız­da, çalış­tı­ğı­nız­da veya oku­du­ğu­nuz­da kar­şı­la­şa­ca­ğı­nız ilk ida­ri konu­lar­dan biridir.

Sizi Alman­ya­’­da­ki sos­yal güven­lik sis­te­mi ve Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Böl­ge­si­’n­de­ki çeşit­li sağ­lık sigor­ta­sı şir­ket­le­ri hak­kın­da can­lı çev­ri­mi­çi semi­ne­ri­mi­ze davet etmek istiyoruz.

Bu çev­ri­mi­çi etkin­lik, BARMER sağ­lık sigor­ta­sı şir­ke­ti ile işbir­li­ği için­de İng­il­izce ola­rak düzen­le­ne­cek­tir.

Katı­lı­mı­nı­zı dört göz­le bekliyoruz!
Lüt­fen bura­dan kayıt olun

Hedef kitlesi: (uluslararası profesyoneller (Almanya'da veya yurtdışında), öğrenciler ve stajyerler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör