Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Sus­tav soci­jal­nog osi­gu­ra­nja u Njemačkoj

Thursday, 21 March 2024
2 - 3.30 pm CEST

Onli­ne semi­nar na engle­skom jeziku

Sus­tav soci­jal­nog osi­gu­ra­nja u Njemačkoj

onli­ne putem Zoom‑a

Kako funk­ci­oni­ra sus­tav soci­jal­ne sigur­nos­ti u Nje­mač­koj? Soci­jal­no osi­gu­ra­nje jed­na je od prvih admi­nis­tra­tiv­nih tema s koji­ma ćete se susres­ti kada živi­te, radi­te ili stu­di­ra­te u Njemačkoj.

Želje­li bismo vas pozva­ti na naš onli­ne semi­nar uži­vo o sus­ta­vu soci­jal­ne sigur­nos­ti u Nje­mač­koj i raz­nim druš­tvi­ma za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje u teh­no­lo­škoj regi­ji Karlsruhe.

Ovaj onli­ne doga­đaj odr­žat će se na engle­skom jezi­ku u surad­nji sa zdrav­s­tve­nim osi­gu­ra­njem BARMER.

Vese­li­mo se vašem sudjelovanju!
Moli­mo regis­tri­raj­te se ovdje

Ciljna skupina: (međunarodni stručnjaci (u Njemačkoj ili inozemstvu), studenti i pripravnici)
Ovaj događaj je besplatan

Organizator