Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Semi­nar onli­ne pen­tru pro­fe­si­o­niști și sus­ți­nă­tori: Pro­ble­me de drep­tul muncii!

Thursday, 10 November 2022
10 :00 - 12:00

Pro­ble­me actu­a­le de drep­tul muncii

Pen­tru migranți și refu­gi­ați, este une­ori difi­cil să eva­lu­e­ze lega­li­ta­tea, în con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția mun­cii, a ordi­ne­lor și regle­men­tă­ri­lor emi­se în cadrul com­pa­ni­i­lor. De ase­me­nea, pen­tru pro­fe­si­o­niști și sus­ți­nă­tori, schim­bă­ri­le juri­di­ce actu­a­le repre­zin­tă ade­sea o mare pro­vo­ca­re în consiliere.

În cadrul semi­na­ru­lui nos­tru onli­ne, veți obține infor­ma­ții des­pre aspec­te gene­ra­le și frec­ven­te din dome­ni­ul drep­tu­lui muncii:

  • La ce ar tre­bui să fiu atent în con­trac­tul de muncă?
  • Ce pot face dacă nu mi se plă­teș­te salariul?
  • Când sunt lega­le concedierile?

Spea­ker

Tülay Güner

Aja Fuku­da Rado­je­vic (asis­ten­ță teh­ni­că în tim­pul semi­na­ru­lui): 0157 52 45 33 39

Înre­gis­tra­re
Vă rugăm să vă înscri­eți direct prin e‑mail până luni, 07.11.2022 la: info@mira-beratung.de

Oda­tă cu înscri­e­rea, vă invi­tăm, de ase­me­nea, să ne tri­mi­teți în avans între­bă­ri­le dum­ne­a­voas­tră pe tema “Pro­ble­me actu­a­le în drep­tul muncii”.

Vă rugăm să reți­neți că numă­rul de par­ti­ci­panți* este limi­tat. Cu toa­te aces­tea, semi­na­rul va fi ofe­rit în mod regu­lat, ast­fel încât veți avea, de ase­me­nea, posi­bi­li­ta­tea de a par­ti­ci­pa la un semi­nar onli­ne la o dată ulte­ri­oa­ră. Vom anun­ța date­le ulte­ri­oa­re pe pagi­na noas­tră de inter­net sau prin inter­me­di­ul bule­ti­nu­lui infor­ma­tiv în avans.

Infor­ma­ții teh­ni­ce des­pre semi­na­rul online
Pen­tru o par­ti­ci­pa­re opti­mă la semi­nar, veți avea nevo­ie de un PC cu o came­ră foto, capa­ci­ta­te audio și acces la inter­net. Puteți să vă conec­tați la semi­nar făcând clic pe lin­kul din date­le de conec­ta­re care v‑au fost tri­mi­se. Urmă­riți informațiile.

Date de apelare
Oda­tă cu con­fir­ma­rea înre­gis­tră­rii, veți pri­mi date­le de conec­ta­re îna­in­te de semi­na­rul online.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Aja Fuku­da Rado­je­vic (tech­ni­cal support during the seminar)
Acest eveniment este online

Organizator