Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Onli­ne semi­nar za struč­nja­ke i podu­pi­ra­te­lje: Rad­no­prav­na pitanja!

Thursday, 10 November 2022
10 :00 - 12:00

Aktu­al­na rad­no­prav­na pitanja

Za migran­te i izbje­gli­ce pone­kad je teško pro­ci­je­ni­ti zako­ni­tost nared­bi i pro­pi­sa koji se dono­se u tvrt­ka­ma pre­ma zako­nu o radu. Tako­đer za pro­fe­si­onal­ce i podu­pi­ra­te­lje, tre­nut­ne zakon­ske pro­mje­ne čes­to su veli­ki iza­zov u savjetovanju.

Na našem onli­ne semi­na­ru ste­ći ćete uvid u opća i čes­ta pita­nja rad­nog prava:

  • Na što tre­bam obra­ti­ti pozor­nost u ugo­vo­ru o radu?
  • Što mogu uči­ni­ti ako mi se ne ispla­ti plaća?
  • Kada su otka­zi zakoniti?

Zvuč­nik

Tülay Güner

Aja Fuku­da Rado­je­vić (teh­nič­ka podr­ška tokom semi­na­ra): 0157 52 45 33 39

Regis­tra­ci­ja
Pri­ja­vi­te se izrav­no e‑poštom do pone­djelj­ka, 07.11.2022. na: info@mira-beratung.de

Uz vašu regis­tra­ci­ju, tako­đer ste dobro­doš­li da nam una­pri­jed poša­lje­te svo­ja pita­nja na temu “Aktu­al­nos­ti rad­nog prava”.

Napo­mi­nje­mo da je broj sudi­oni­ka* ogra­ni­čen . No, semi­nar će se nudi­ti redo­vi­to, tako da ćete kas­ni­je ima­ti pri­li­ku sudje­lo­va­ti i na onli­ne semi­na­ru. Kas­ni­je ćemo datu­me naj­a­vi­ti na našoj počet­noj stra­ni­ci ili putem news­let­te­ra unaprijed.

Teh­nič­ke infor­ma­ci­je o onli­ne seminaru
Za opti­mal­no sudje­lo­va­nje u semi­na­ru tre­bat će vam raču­na­lo s kame­rom, audio moguć­noš­ću i pris­tu­pom inter­ne­tu. Može­te se uklju­či­ti na semi­nar kli­kom na povez­ni­cu u poda­ci­ma za poziv koji su vam pos­la­ni. Pra­ti­te informacije.

Dial-in poda­ci
Uz pot­vr­du pri­ja­ve dobit ćete dial-in podat­ke pri­je onli­ne seminara.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Aja Fuku­da Rado­je­vic (tec­h­ni­cal sup­port during the seminar)
Ovaj događaj je online

Organizator