Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Pro­fes­yo­nel­ler ve des­tek­çi­ler için onli­ne semi­ner: İş huku­ku sorunları!

Thursday, 10 November 2022
10 :00 - 12:00

Gün­cel iş huku­ku konuları

Göç­men­ler ve mül­te­ci­ler için, şir­ket­ler­de alı­nan karar­la­rın ve yapı­lan düzen­le­me­le­rin iş huku­ku­na uygun­lu­ğu­nu değer­len­dir­mek bazen zor ola­bil­mek­te­dir. Ayrı­ca pro­fes­yo­nel­ler ve des­tek­çi­ler için, mev­cut yasal deği­şik­lik­ler danış­man­lık konu­sun­da büyük bir zor­luk teş­kil etmektedir.

Çev­ri­mi­çi semi­ne­ri­miz­de, genel ve sık kar­şı­la­şı­lan iş huku­ku sorun­la­rı hak­kın­da bil­gi edineceksiniz:

  • İş söz­leş­mem­de nele­re dik­kat etmeliyim?
  • Maaşı­mı ala­maz­sam ne yapabilirim?
  • İşt­en çıkar­ma­lar ne zaman yasaldır?

Konuş­ma­cı

Tülay Güner

Aja Fuku­da Rado­je­vic (semi­ner sıra­sın­da tek­nik des­tek): 0157 52 45 33 39

Kayıt
Lüt­fen 07.11.2022 Pazar­te­si günü­ne kadar info@mira-beratung.de adre­sin­den doğ­ru­dan e‑posta ile kayıt yaptırın.

Kay­dı­nız­la bir­lik­te, “İş huku­ku­na iliş­kin gün­cel konu­lar” konu­sun­da­ki soru­la­rı­nı­zı da bize önce­den gönderebilirsiniz.

Katı­lım­cı sayı­sı­nın* sınır­lı oldu­ğu­nu lüt­fen unut­ma­yın. Bunun­la bir­lik­te, semi­ner düzen­li ola­rak sunu­la­cak, böy­le­ce daha son­ra­ki bir tarih­te çev­ri­mi­çi bir semi­ne­re katıl­ma fır­sa­tı­nız da ola­cak­tır. Daha son­ra­ki tarih­le­ri ana say­fa­mız­da veya haber bül­te­ni ara­cı­lı­ğıy­la önce­den duyuracağız.

Onli­ne semi­ner hak­kın­da tek­nik bilgi
Semi­ne­re en iyi şekil­de katı­la­bil­me­niz için kame­ra, ses özel­li­ği ve inter­net eri­şi­mi olan bir bil­gi­sa­ya­ra ihti­ya­cı­nız ola­cak­tır. Size gön­de­ri­len ara­ma veri­le­rin­de­ki bağ­lan­tı­ya tık­la­ya­rak semi­ne­re bağ­la­na­bi­lir­si­niz. Bil­gi­le­ri takip edin.

Çevir­me­li veri
Kayıt ona­yı ile bir­lik­te çev­ri­mi­çi semi­ner­den önce ara­ma veri­le­ri­ni alacaksınız.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Aja Fuku­da Rado­je­vic (tech­ni­cal sup­port during the seminar)
Bu etkinlik çevrimiçi

Organizatör