Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Per­spec­ti­ve pri­vind pro­tec­ția împo­tri­va căsă­to­ri­i­lor for­ța­te pen­tru tine­rii din Karlsruhe

Thursday, 4 May 2023
11:00 - 15:30

Per­spec­ti­ve pri­vind pro­tec­ția împo­tri­va căsă­to­ri­i­lor for­ța­te pen­tru tine­rii din regiu­nea Karlsruhe

În data de 04 mai 2023, între ore­le 11:00 și 15:30, în Bür­ger­sa­al a Pri­mă­ri­ei din Karl­sru­he va avea loc eve­ni­men­tul de spe­cia­li­ta­te “Per­spec­ti­ve pri­vind pro­tec­ția împo­tri­va căsă­to­ri­i­lor for­ța­te în rân­dul tine­ri­lor din regiu­nea Karlsruhe”.

Aces­ta se adre­sea­ză în spe­cial pro­fe­si­o­niș­ti­lor care lucrea­ză cu fami­lii de imi­granți și per­soa­ne cu o isto­rie internațională.

Aces­ta este menit să sen­si­bi­li­ze­ze publi­cul cu pri­vi­re la aceas­tă pro­ble­mă, să ofe­re o oport­u­ni­ta­te de a face schimb de infor­ma­ții, să con­so­li­de­ze pre­ve­ni­rea la nivel local și să iden­ti­fi­ce inter­fe­țe­le de pe teren.

Eve­ni­men­tul este dedi­cat la tot ceea ce meri­tă ști­ut des­pre căsă­to­ria for­ța­tă și teme­iul juri­dic aferent.

Aces­ta va oferi infor­ma­ții des­pre locu­ri­le în care per­soa­ne­le afec­ta­te pot găsi aju­tor și pro­tec­ție în Baden-Württemberg.

În plus, va fi ana­li­za­tă prac­ti­ca din regiu­nea Karl­sru­he pen­tru a cla­ri­fi­ca ce este (încă) nece­sar aici în mate­rie de prevenire.

Toa­te infor­ma­ți­i­le și pro­gra­mul pot fi găsi­te în ane­xă, pre­cum și pe pagi­na de inter­net a ora­șu­lui Karl­sru­he, aici, la rubri­ca News: www.karlsruhe.de/kinderbuero.

Înscri­e­ri­le sunt posi­bi­le gra­tu­it aici: https://forms.office.com/e/iYiPYC6r6e

În cadrul aces­tui eve­ni­ment coo­pe­rea­ză Aktion Jugen­ds­chutz Baden-Würt­tem­berg, Biro­ul pen­tru copii, Res­pon­sa­bi­lul pen­tru ega­li­ta­tea de șanse și Biro­ul pen­tru inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he, pre­cum și Res­pon­sa­bi­lul pen­tru inte­gra­re și Res­pon­sa­bi­lul pen­tru ega­li­ta­tea de șanse al dis­tric­tu­lui Karlsruhe.

Pri­ma­rul ora­șu­lui Karl­sru­he, Dr. Frank Men­trup, și șefa depar­ta­men­tu­lui de afa­ceri soci­a­le al dis­tric­tu­lui Karl­sru­he, Mar­git Fre­und, vor ros­ti alo­cu­țiuni de bun venit.

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator