Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Per­s­pek­ti­ve zašti­te od pri­sil­nog bra­ka za mla­de u Karlsruheu

Thursday, 4 May 2023
11:00 - 15:30

Per­s­pek­ti­ve zašti­te od pri­sil­nog bra­ka za mla­de u regi­ji Karlsruhe

4. svib­nja 2023. , od 11:00 do 15:30 sati, u Bür­ger­sa­alu Grad­ske vijeć­ni­ce Kar­l­sru­hea odr­žat će se struč­ni doga­đaj “Per­s­pek­ti­ve zašti­te od pri­sil­nog bra­ka među mla­di­ma u regi­ji Karlsruhe”.

Ovo je poseb­no nami­je­nje­no struč­nja­ci­ma koji rade s imi­grant­skim obi­te­lji­ma i oso­ba­ma s među­na­rod­nom poviješću.

Namje­ra mu je podi­ći jav­nu svi­jest o pro­ble­mu, pru­ži­ti pri­li­ku za raz­mje­nu infor­ma­ci­ja, oja­ča­ti lokal­nu pre­ven­ci­ju i iden­ti­fi­ci­ra­ti suče­lja na terenu.

Doga­đaj je posve­ćen sve­mu što vri­je­di zna­ti o temi pri­sil­nog bra­ka i s tim pove­za­nim prav­nim osnovama.

Pru­žat će infor­ma­ci­je o tome gdje pogo­đe­ni mogu pro­na­ći pomoć i zašti­tu u Baden-Württembergu.

Osim toga, osvr­nut ćemo se na prak­su u regi­ji Kar­l­sru­he kako bismo razjas­ni­li što je ovdje (još) potreb­no u smis­lu prevencije.

Sve infor­ma­ci­je i pro­gram može­te pro­na­ći u pri­lo­gu kao i na počet­noj stra­ni­ci gra­da Kar­l­sru­hea ovdje pod toč­kom Novos­ti: www.karlsruhe.de/kinderbuero

Pri­ja­ve su mogu­će bes­plat­ne ovdje: https://forms.office.com/e/iYiPYC6r6e

U okvi­ru ovog doga­đa­ja sura­đu­ju Akti­on Jugen­d­s­c­hutz Baden-Wür­t­tem­berg, Ured za dje­cu, Služ­be­nik za jed­na­ke moguć­nos­ti i Ured za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea, kao i Služ­be­nik za inte­gra­ci­ju i Služ­be­nik za jed­na­ke moguć­nos­ti okru­ga Karlsruhe.

Gra­do­na­čel­nik gra­da Kar­l­sru­hea, dr. Frank Men­trup, i vodi­te­lji­ca druš­tve­nih pita­nja okru­ga Kar­l­sru­he, Mar­git Fre­und, odr­žat će poz­drav­ne govore.

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator