Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Karls­ru­he­’­de genç­le­rin zor­la evli­lik­ten korun­ma­sı­na iliş­kin perspektifler

Thursday, 4 May 2023
11:00 - 15:30

Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki genç­le­rin zor­la evli­lik­ten korun­ma­sı­na iliş­kin perspektifler

04 Mayıs 2023 tari­hin­de, saat 11:00 ile 15:30 ara­sın­da, Karls­ru­he Bele­di­ye Bina­sı Bür­ger­sa­al­’­da “Karls­ru­he Böl­ge­sin­de­ki Genç­le­ri Zor­la Evli­lik­ten Koru­ma Pers­pek­tif­le­ri” baş­lık­lı uzman­lık etkin­li­ği gerçekleştirilecektir.

Bu, özel­lik­le göç­men aile­ler ve ulus­la­ra­ra­sı geç­mi­şi olan kişi­ler­le çalı­şan pro­fes­yo­nel­le­re yöneliktir.

Konuy­la ilgi­li ola­rak kamu­oyun­da far­kın­da­lık yara­tıl­ma­sı, bil­gi alış­ve­ri­şi için bir fır­sat sağ­lan­ma­sı, yerel önlem­le­rin güç­len­di­ril­me­si ve saha­da­ki ara­yüz­le­rin belir­len­me­si amaçlanmaktadır.

Etkin­lik, zor­la evlen­dir­me konu­su ve ilgi­li yasal daya­nak hak­kın­da bilin­me­ye değer her şeye adanmıştır.

Mağ­dur­la­rın Baden-Würt­tem­ber­g­’­de yar­dım ve koru­ma bula­bi­le­cek­le­ri yer­ler hak­kın­da bil­gi sağlayacaktır.

Buna ek ola­rak, önle­me açı­sın­dan bura­da (hala) neye ihti­yaç duyul­du­ğu­nu açık­lı­ğa kavuş­tur­mak için Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki uygu­la­ma­ya bir göz atılacaktır.

Tüm bil­gi­ler ve prog­ram ekte ve ayrı­ca Karls­ru­he şeh­ri­nin ana say­fa­sın­da Haber­ler baş­lı­ğı altın­da bulu­na­bi­lir: www.karlsruhe.de/kinderbuero

Kayıt­lar bura­dan ücret­siz ola­rak yapı­la­bi­lir: https://forms.office.com/e/iYiPYC6r6e

Bu etkin­lik çer­çe­ve­sin­de Akti­on Jugendsc­hutz Baden-Würt­tem­berg, Çocuk Büro­su, Fır­sat Eşit­li­ği Sorum­lu­su ve Karls­ru­he Şeh­ri Enteg­ras­yon Büro­su ile Karls­ru­he Böl­ge­si Enteg­ras­yon Sorum­lu­su ve Fır­sat Eşit­li­ği Sorum­lu­su işbir­li­ği yapmaktadır.

Karls­ru­he Bele­di­ye Baş­ka­nı Dr. Frank Ment­rup ve Karls­ru­he Böl­ge­si Sos­yal İşl­er Müdü­rü Mar­git Fre­und kar­şı­la­ma konuş­ma­la­rı yapacaklar.

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör