Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Para­da car­na­va­lu­lui din Karl­sru­he 2024

Tuesday, 13 February 2024
14:11 - 18:11

Para­da car­na­va­lu­lui din Karl­sru­he 2024

Pro­ce­siu­nea de car­na­val se depla­sea­ză pe stră­zi­le din Karl­sru­he cu muzi­că și agi­ta­ție colo­ra­tă. Para­da se înche­ie cu “Kehra­us” și înmor­mân­ta­rea car­na­va­lu­lui în fața primăriei.

Tra­seu: Her­mann-Bil­ling-Stra­ße — Beier­the­i­mer Allee — Mathys­tra­ße — Karls­tra­ße — Kai­ser­stra­ße — Mar­k­tplatz — Rondellplatz

Par­ti­dul: După para­dă, par­ti­ci­pan­ții orga­ni­zea­ză un pro­gram de sce­nă în pia­ța din pia­ță cu tot felul de spec­ta­co­le de dans, muzi­că și tra­di­țio­na­la înmâ­na­re a che­i­lor către pri­mar. În plus, se acor­dă pre­mii pen­tru cele mai bune gru­puri de picioa­re și de care ale­gori­ce, iar car­na­va­lul din Karl­sru­he este îngro­pat în jurul orei 18.11.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

City cen­ter, Karl­sru­he

Organizator