Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Kar­ne­val­ska povor­ka u Kar­l­sru­heu 2024

Tuesday, 13 February 2024
14:11 - 18:11

Kar­ne­val­ska povor­ka u Kar­l­sru­heu 2024

Kar­ne­val­ska povor­ka kre­će se uli­ca­ma Kar­l­sru­hea uz glaz­bu i šare­nu vre­vu. Povor­ka zavr­ša­va “Kehra­usom” i kar­ne­val­skim spro­vo­dom ispred grad­ske vijećnice.

Ruta: Her­mann-Bil­ling-Straße — Beier­t­he­imer Allee — Mat­hys­traße — Kar­l­s­traße — Kaiser­straße — Mar­k­t­platz — Rondellplatz

Zaba­va: Nakon mimo­ho­da, sudi­oni­ci orga­ni­zi­ra­ju scen­ski pro­gram na trž­ni­ci sa svim vrsta­ma ples­nih nas­tu­pa, glaz­be i tra­di­ci­onal­nom pre­da­jom klju­če­va gra­do­na­čel­ni­ku. Osim toga, nagra­de se dodje­lju­ju naj­bo­ljim gru­pa­ma za noge i leb­de­će, a kar­ne­val u Kar­l­sru­heu poko­pan je oko 18.11.

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

City cen­ter, Kar­l­sru­he

Organizator