Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Karls­ru­he kar­na­val geçit töre­ni 2024

Tuesday, 13 February 2024
14:11 - 18:11

Karls­ru­he kar­na­val geçit töre­ni 2024

Kar­na­val ala­yı Karls­ru­he sokak­la­rın­da müzik ve renk­li koşuş­tur­ma­lar eşli­ğin­de iler­li­yor. Geçit töre­ni “Keh­ra­us” ve bele­di­ye bina­sı­nın önün­de­ki kar­na­val cena­ze­si ile sona erer.

Güzer­gah Her­mann-Bil­ling-Stra­ße — Bei­ert­he­imer Allee — Mathyst­ra­ße — Karlst­ra­ße — Kaiserst­ra­ße — Marktp­latz — Rondellplatz

Par­ti: Geçit töre­ni­nin ardın­dan katı­lım­cı­lar pazar mey­da­nın­da her tür­lü dans gös­te­ri­si, müzik ve anah­tar­la­rın gele­nek­sel ola­rak Bele­di­ye Baş­ka­nı­na tes­lim edil­me­si­ni içe­ren bir sah­ne prog­ra­mı düzen­ler­ler. Ayrı­ca en iyi ayak ve şaman­dı­ra grup­la­rı­na ödül­ler veril­mek­te ve Karls­ru­he kar­na­va­lı akşam 6.11 sula­rın­da top­ra­ğa verilmektedir.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

City cen­ter, Karls­ru­he

Organizatör