Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Mee­tup: Antre­pre­nori și prieteni

Thursday, 4 July 2024
17:00 - 19:00

Faceți cunoș­tin­ță cu alți antre­pre­nori și per­soa­ne inte­re­sa­te de înfi­in­ța­rea unei între­prin­deri în regiune!

Sun­teți pre­gă­tiți pen­tru o sea­ră pli­nă de con­e­xiuni fructuoase? 🌿✨

De ce să participați?
🍇 Networ­king fruc­tu­os: Faceți cunoș­tin­ță cu dezvol­ta­to­rii de pro­iec­te din regiu­ne, din­tre care mulți au par­ti­ci­pat deja la eve­ni­men­te LiNK. Pre­gă­tim acti­vi­tăți care faci­li­tea­ză sta­bi­li­rea de contacte!
🍏 S chimb culi­nar: Ne ocu­păm de gus­tări și bău­turi. Dacă doriți, adu­ceți gus­ta­rea pre­fe­ra­tă sau spe­cia­li­tăți din țara dvs. de ori­gi­ne pen­tru a le împăr­tăși cu toa­tă lumea.
🍊 A tmosfe­ră rela­xa­tă: Este vară, nu‑i așa? Așa­dar, să ne bucu­răm împre­u­nă de un moment de rela­xa­re după o zi plină.

👉
Înre­gis­trați-vă acum GRATUIT
și ală­tu­rați-vă nouă pen­tru o sea­ră de aro­me și conexiuni:
https://www.eventbrite.de/e/summer-meetup-entrepreneurs-friends-tickets-919383108627

Grupul țintă: (Fondatori, antreprenori și toate persoanele interesate)
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te Gainon
Impact Hub Karlsruhe
Kai­ser­str. 97, 76133 Karl­sru­he

Organizator