Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Meetup: Podu­zet­ni­ci i prijatelji

Thursday, 4 July 2024
17:00 - 19:00

Upoz­naj­te dru­ge podu­zet­ni­ke i lju­de zain­te­re­si­ra­ne za osni­va­nje u regiji!

Jes­te li sprem­ni za večer punu plod­nih veza? 🌿✨

Zašto sudje­lo­va­ti?
🍇 Plod­no umre­ža­va­nje: Upoz­naj­te pro­gra­me­re pro­je­ka­ta iz regi­je, od kojih su mno­gi već sudje­lo­va­li na LiNK doga­đa­nji­ma. Pri­pre­ma­mo aktiv­nos­ti koje olak­ša­va­ju uspos­tav­lja­nje kontakata!
🍏 Kuli­nar­ska raz­mje­na: Mi se bri­ne­mo za gric­ka­li­ce i pića. Ako želi­te, pone­si­te svoj omi­lje­ni zalo­gaj ili spe­ci­ja­li­te­te iz svo­je zem­lje da ih podi­je­li­te sa svima.
🍊 Opu­šte­na atmo­sfe­ra: Lje­to je, zar ne? Zato uži­vaj­mo u tre­nut­ku opu­šta­nja zajed­no nakon napor­nog dana.

👉 Regis­tri­raj­te se sada BESPLATNO i pri­dru­ži­te nam se na veče­ri oku­sa i povezanosti:
https://www.eventbrite.de/e/summer-meetup-entrepreneurs-friends-tickets-919383108627

Ciljna skupina: (Osnivači, poduzetnici i svi zainteresirani)
Ovaj događaj je besplatan
Juli­et­te Gainon
Impact Hub Karlsruhe
Kaiser­str. 97, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator