Oferte
Oferte

Media în dife­ri­te lim­bi pen­tru copii

Marți 10:00 - 18:30
Miercuri 10:00 - 18:30
Joi 10:00 - 18:30
Vineri 10:00 - 18:30
Sâmbătă 10:00 - 14:00

Pen­tru copii și tineri

În bibli­o­te­ca pen­tru copii și tine­ret veți găsi roma­ne, cărți de non-fic­țiu­ne și cărți ilus­tra­te în pes­te 30 de lim­bi, benzi dese­na­te și pes­te 200 de serii man­ga, pre­cum și Tonies, fil­me și cărți audio, jocuri de soci­e­ta­te și pe con­so­lă, revis­te și tru­se expe­ri­men­ta­le și de construcție.

🔎 La pre­zen­ta­rea gene­ra­lă a limbilor

Media în dife­ri­te lim­bi pen­tru copii

Pen­tru a reflec­ta diver­si­ta­tea ling­vis­ti­că din Karl­sru­he, ofe­rim, de ase­me­nea, supor­turi pen­tru citi­rea cu voce tare și citi­rea pen­tru sine în urmă­toa­re­le limbi:

Alba­ne­ză, Amhar, ara­bă, bos­n­ia­că, bul­ga­ră, chi­ne­ză, engle­ză, fran­ce­ză, geor­gi­a­nă, grea­că, ita­li­a­nă, japo­ne­ză, core­ea­nă, croa­tă, kur­dă, olan­de­ză, paș­to, per­sa­nă, polo­ne­ză, por­tu­ghe­ză, româ­nă, rusă, sâr­bă, slo­ve­nă, spa­ni­o­lă, tigri­nă, cehă, tur­că, ucrai­ne­a­nă, maghia­ră și urdu.

💡 Un card de bibli­o­te­că este gra­tu­it pen­tru copii și tineri până la împli­ni­rea vâr­stei de 18 ani.
For­mu­la­rul de înscri­e­re completat 📝 
for­mu­lar de înregistrare
pen­tru minori este nece­sar pen­tru înregistrare.

Grupul țintă: copii, familii, adolescenți
Acest eveniment nu este gratuit
Kin­der- und Jugen­d­bi­bli­o­thek / Stadtbibliothek
Karls­tra­ße 10, 76133 Karl­sru­he

Organizator