Ponude
Ponude

Medi­ji na raz­li­či­tim jezi­ci­ma za djecu

Utorak 10:00 - 18:30
Srijeda 10:00 - 18:30
Četvrtak 10:00 - 18:30
Petak 10:00 - 18:30
Subota 10:00 - 14:00

Za dje­cu i mlade

U knjiž­ni­ci za dje­cu i mla­de pro­na­ći ćete roma­ne, publi­cis­ti­ku i sli­kov­ni­ce na više od 30 jezi­ka, stri­po­ve i više od 200 man­ga seri­ja­la, kao i Toni­je, fil­mo­ve i audio knji­ge, druš­tve­ne igre i kon­zo­le, časo­pi­se te kom­ple­te za eks­pe­ri­men­te i konstrukcije .

🔎 Na jezič­ni pregled

Medi­ji na raz­li­či­tim jezi­ci­ma za djecu

Kako bismo odra­ža­va­li jezič­nu raz­no­li­kost u Kar­l­sru­heu, tako­đer nudi­mo medi­je za čita­nje naglas i čita­nje za sebe na slje­de­ćim jezicima:

Alban­ski, amhar­ski, arap­ski, bosan­ski, bugar­ski, kine­ski, engle­ski, fran­cu­ski, gru­zij­ski, grč­ki, tali­jan­ski, japan­ski, korej­ski, hrvat­ski, kur­d­ski, nizo­zem­ski, pašto, per­zij­ski, polj­ski, por­tu­gal­ski, rumunj­ski, ruski, srp­ski, slo­ven­ski, špa­njol­ski, tigrin, češki, tur­ski, ukra­jin­ski, mađar­ski i urdu.

💡Knjiž­nič­na iskaz­ni­ca je bes­plat­na za dje­cu i mla­de do 18. godine.
Za pri­ja­vu je potreb­na popu­nje­na 📝 pri­jav­ni­ca za malo­ljet­ne osobe.

Ciljna skupina: dijete, obitelji, tinejdžeri
Ovaj događaj nije besplatan
Kin­der- und Jugen­d­bi­bli­ot­hek / Stadtbibliothek
Kar­l­s­traße 10, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator