Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

LiNK-Wor­k­shop: Gân­di­rea de design și DEI

Monday, 19 February 2024
15:00 - 18:00

LiNK-Wor­k­shop: Gân­di­rea de design și DEI

Par­ti­ci­pă la un ate­li­er inspi­ra­țio­nal în care cre­a­ti­vi­ta­tea întâl­neș­te incluziunea! 🤝💡
Des­co­pe­riți siner­gia puter­ni­că a gân­di­rii de design și a diver­si­tă­ții, ega­li­tă­ții și inclu­ziu­nii, în cadrul unui ate­li­er con­dus de trai­ne­rul expe­ri­men­tat Anne-Céci­le Gra­ber, care își pro­pu­ne să ne facă ide­i­le mai inclu­zi­ve și mai inovatoare. 🌐
🤔💬 Indi­fe­rent dacă aveți expe­rien­ță ante­ri­oa­ră în design thin­king sau sun­teți pur și sim­plu curi­oși cu pri­vi­re la inter­sec­ția din­tre cre­a­ti­vi­ta­te și inclu­ziu­ne, acest ate­li­er este pen­tru dum­ne­a­voas­tră și vă ofe­ră spa­țiu pen­tru a vă adu­ce perspectivele.
📅 Reți­neți data și pro­fi­tați de oca­zia de a fi aco­lo când gân­di­rea de design întâl­neș­te diver­si­ta­tea, ega­li­ta­tea și incluziunea!

Înre­gis­tra­re gratuită

Grupul țintă: (Toți cei care au un proiect și doresc să îl realizeze; toți cei care sunt interesați de Design Thinking, Vielfalt și Inklusion.)
Acest eveniment este gratuit
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kai­ser­str. 97, 76133 Karl­sru­he

Organizator