Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

LiNK-radi­oni­ca: Design Thin­king & DEI

Monday, 19 February 2024
15:00 - 18:00

LiNK-radi­oni­ca: Design Thin­king & DEI

Sudje­luj­te u ins­pi­ra­tiv­noj radi­oni­ci gdje kre­ativ­nost susre­će inkluzivnost! 🤝💡
Otkrij­te snaž­nu siner­gi­ju dizaj­ner­skog raz­miš­lja­nja i raz­no­li­kos­ti, jed­na­kos­ti i ink­lu­zi­je, na radi­oni­ci koju vodi iskus­na tre­ne­ri­ca Anne-Céci­le Gra­ber koja ima za cilj naše ide­je uči­ni­ti ink­lu­ziv­ni­ji­ma i inovativnijima. 🌐
🤔💬 Bez obzi­ra ima­te li pret­hod­nog iskus­tva s dizaj­ner­skim raz­miš­lja­njem ili ste jed­nos­tav­no zna­ti­želj­ni o ras­križ­ju kre­ativ­nos­ti i ink­lu­ziv­nos­ti, ova je radi­oni­ca za vas i nudi pros­tor za izno­še­nje vaših perspektiva.
📅 Zabi­lje­ži­te datum i isko­ris­ti­te pri­li­ku da bude­te tamo kada dizaj­ner­sko raz­miš­lja­nje susre­će raz­li­či­tost, jed­na­kost i uključenost!

Bes­plat­na registracija

Ciljna skupina: (Alle, die eine Projektidee haben und diese vertiefen wollen; alle, die an Design Thinking, Vielfalt und Inklusion interessiert)
Ovaj događaj je besplatan
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiser­str. 97, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator