Oferte

Oferte

Karl­sru­he Pass — Kids Pass — 60 Plus

Karl­sru­he Pass — Kids Pass — 60 Plus

Se apli­că o sin­gu­ră dată și se uti­li­zea­ză timp de un an

🎯 Puteți obține Karl­sru­he Pass în muni­ci­pa­li­tă­ți­le participante

Ofer­te­le de la Karl­sru­he Pass 🎫 sunt atât de diverse.
🚊Mobi­li­ta­te — 🚴🏼‍♂️Sport — ☀️ Timp liber — 🎶Muzi­că — 🎭 Tea­tru — 📚Edu­ca­ție — 👜 Cum­pă­ră­turi — 🥨 Alimentație

👉🏽 Pen­tru ofer­te­le din regiu­nea Karlsruhe

Pasul Karl­sru­he

Car­dul Karl­sru­he Pass inclu­de diver­se bene­fi­cii sub for­mă de redu­ceri pen­tru o gamă lar­gă de ofer­te în dome­ni­i­le petre­ce­rii tim­pu­lui liber, spor­tu­lui, cul­tu­rii, edu­ca­ți­ei și mobilității.

Cine poa­te soli­ci­ta permisul?

  • Cetă­țe­nii care pri­mesc ALG II (SGB II), asis­ten­ță soci­a­lă (SGB XII), aju­tor pen­tru locu­in­ță, pres­ta­ții în cadrul Asyl­bLG sau supli­ment pen­tru copii sau care locu­iesc într‑o for­mă de caza­re supra­ve­ghe­a­tă în cadrul SGB VIII sau care au un venit scăzut.
  • În cazul per­soa­ne­lor cu veni­turi mici care nu pri­mesc aju­toa­re soci­a­le, drep­tul la un abo­na­ment Karl­sru­he Pass se cal­cu­lea­ză direct la biro­ul de eli­be­ra­re. Pen­tru acest cal­cul sunt nece­sa­re docu­men­te refe­ri­toa­re la veni­turi, extra­se de cont ban­car și, even­tu­al, alte documente.

Abo­na­ment pen­tru copii 🎫

Karl­sru­he Kids Pass este dis­po­ni­bil pen­tru copi­ii și tine­rii din muni­ci­pa­li­tă­ți­le par­ti­ci­pan­te și poa­te fi pre­lun­git până la vâr­sta de 18 ani.

Cine poa­te soli­ci­ta permisul?

  • Copii ai părin­ți­lor care pri­mesc ALG II (SBG II), aju­tor soci­al (SGB XII), alo­ca­ție pen­tru locu­in­ță sau un supli­ment pen­tru copii sau care au un venit scăzut.
  • Copii cu cer­ti­fi­cat de han­di­cap grav și copii cu han­di­cap sem­ni­fi­ca­tiv care bene­fi­ci­a­ză de asis­ten­ță pen­tru integrare.
  • Copi­ii adop­tați și copi­ii și tine­rii care se află în îngri­ji­re rezi­den­ți­a­lă în con­for­mi­ta­te cu SGB VIII.
  • Copii din fami­lii cu cinci sau mai mulți copii minori (vă rugăm să adu­ceți cer­ti­fi­ca­te de naș­te­re sau cer­ti­fi­ca­te de înre­gis­tra­re sau regis­trul familiei)
  • Pen­tru fami­li­i­le cu veni­turi mici care nu pri­mesc aju­toa­re soci­a­le, drep­tul la un abo­na­ment pen­tru copii din Karl­sru­he se cal­cu­lea­ză direct la biro­ul de eli­be­ra­re. Pen­tru acest cal­cul sunt nece­sa­re docu­men­te refe­ri­toa­re la veni­turi, extra­se de cont ban­car și, even­tu­al, alte documente.

Karl­sru­he Pass 60Plus

Cine poa­te soli­ci­ta permisul?

  • Cetă­țe­nii care pri­mesc ALG II (SBG II), aju­tor pen­tru veni­tul de bază (SGB XII) sau aju­tor pen­tru locu­in­ță sau care au un venit sau o pen­sie mică.
  • În cazul per­soa­ne­lor cu veni­turi mici care nu pri­mesc aju­toa­re soci­a­le, drep­tul la un abo­na­ment Karl­sru­he Pass se cal­cu­lea­ză indi­vi­du­al la biro­ul de eli­be­ra­re. În acest caz, vă rugăm să adu­ceți cu dum­ne­a­voas­tră urmă­toa­re­le docu­men­te pen­tru cal­cul.

 

Grupul țintă: (Pentru persoanele cu venituri mici)
Acest eveniment este gratuit
Jugen­d­frei­ze­it- und Bildungswerk
Bür­ger­str. 16, 76133 Karl­sru­he

Organizator