Ponude

Ponude

Kar­l­sru­he Pass — Kids Pass — 60 Plus

Kar­l­sru­he Pass — Kids Pass — 60 Plus

Nane­si­te jed­nom i koris­ti­te godi­nu dana

🎯 Kar­l­sru­he Pass može­te dobi­ti u opći­na­ma koje sudjeluju

Ponu­de Kar­l­sru­he Passa 🎫 tako su raznolike.
🚊Mobil­nost — 🚴🏼‍♂️Sport — ☀️ Slo­bod­no vri­je­me — 🎶Glaz­ba — 🎭 Kaza­li­šte — 📚Obra­zo­va­nje — 👜 Kup­nja — 🥨 Hrana

👉🏽 Do ponu­da u regi­ji Karlsruhe

Pri­je­voj Karlsruhe

Kar­l­sru­he Pass uklju­ču­je raz­ne pogod­nos­ti u obli­ku popus­ta za širo­ku ponu­du u podru­čji­ma slo­bod­nog vre­me­na, spor­ta, kul­tu­re, obra­zo­va­nja i mobilnosti.

Tko se može pri­ja­vi­ti za propusnicu?

  • Gra­đa­ni koji pri­ma­ju ALG II (SGB II), soci­jal­nu pomoć (SGB XII), stam­be­nu nak­na­du, nak­na­de pre­ma Asyl­bLG ili dje­čji doda­tak ili žive u obli­ku smje­šta­ja pod nad­zo­rom pre­ma SGB VIII ili ima­ju niska primanja.
  • Za oso­be s niskim pri­ma­nji­ma koje ne pri­ma­ju soci­jal­nu pomoć, pra­vo na Kar­l­sru­he Pass obra­ču­na­va se izrav­no u ure­du za izda­va­nje. Za ovaj izra­čun potreb­ni su doku­men­ti koji se odno­se na pri­ho­de, ban­kov­ni izvo­di i even­tu­al­no dru­gi dokumenti.

Dje­čja propusnica 🎫

Kar­l­sru­he Kids Pass dos­tu­pan je dje­ci i mla­di­ma u opći­na­ma koje sudje­lu­ju i može se pro­du­ži­ti do dobi od 18 godina.

Tko se može pri­ja­vi­ti za propusnicu?

  • Dje­ca rodi­te­lja koji pri­ma­ju ALG II (SBG II), soci­jal­nu pomoć (SGB XII), stam­be­nu nak­na­du ili dje­čji doda­tak ili ima­ju niska primanja.
  • Dje­ca s pot­vr­dom o teškom inva­li­di­te­tu i dje­ca s izra­že­nim inva­li­di­te­tom koja pri­ma­ju pomoć pri integraciji.
  • Udom­lje­na dje­ca te dje­ca i mla­di koji se nala­ze u domo­vi­ma u skla­du sa SGB VIII.
  • Dje­ca iz obi­te­lji s pete­ro i više malo­dob­ne dje­ce (poni­je­ti rod­ni list ili domov­ni­cu ili matič­nu knjigu)
  • Za obi­te­lji s niskim pri­ma­nji­ma koje ne pri­ma­ju soci­jal­nu pomoć, pra­vo na Kar­l­sru­he Chil­dren’s Pass obra­ču­na­va se izrav­no u ure­du koji izda­je. Za ovaj izra­čun potreb­ni su doku­men­ti koji se odno­se na pri­ho­de, ban­kov­ni izvo­di i even­tu­al­no dru­gi dokumenti.

Kar­l­sru­he Pass 60Plus

Tko se može pri­ja­vi­ti za propusnicu?

  • Gra­đa­ni koji pri­ma­ju ALG II (SBG II), osnov­nu doho­dov­nu pot­po­ru (SGB XII) ili stam­be­nu nak­na­du ili ima­ju niske pri­ho­de ili nisku mirovinu.
  • Za oso­be s niskim pri­ma­nji­ma koje ne pri­ma­ju soci­jal­nu pomoć, pra­vo na Kar­l­sru­he Pass obra­ču­na­va se poje­di­nač­no u ure­du koji ih izda­je. U tom slu­ča­ju sa sobom pone­si­te slje­de­će doku­men­te za izra­čun .

 

Ciljna skupina: (Za osobe s niskim primanjima)
Ovaj događaj je besplatan
Jugen­d­fre­ize­it- und Bildungswerk
Bür­ger­str. 16, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator