Hizmetler

Hizmetler

Karls­ru­he Pass — Çocuk Pass — 60 Plus

Karls­ru­he Pass — Çocuk Pass — 60 Plus

Bir kez uygu­la­yın ve bir yıl boyun­ca kullanın

🎯 Karls­ru­he Pas­s­’ı katı­lım­cı bele­di­ye­ler­den temin edebilirsiniz

Karls­ru­he Geçi­di­’­nin 🎫 tek­lif­le­ri çok çeşitlidir.
🚊Mobi­li­te — 🚴🏼‍♂️Sport — ☀️ Eğlen­ce — 🎶Müzik — 🎭 Tiyat­ro — 📚Eği­tim — 👜 Alış­ve­riş — 🥨 Yemek

👉🏽 Karls­ru­he böl­ge­sin­de­ki tekliflere

Karls­ru­he Geçidi

Karls­ru­he Pass, boş zaman, spor, kül­tür, eği­tim ve hare­ket­li­lik alan­la­rın­da­ki kap­sam­lı tek­lif­ler için indi­rim şek­lin­de çeşit­li avan­taj­lar içerir.

Geçiş kar­tı için kim­ler başvurabilir?

  • ALG II (SGB II), sos­yal yar­dım (SGB XII), konut yar­dı­mı, AsylbLG kap­sa­mın­da yar­dım veya çocuk zam­mı alan veya SGB VIII kap­sa­mın­da dene­tim­li bir konut­ta yaşa­yan veya düşük geli­re sahip olan vatandaşlar.
  • Sos­yal yar­dım alma­yan düşük gelir­li kişi­ler için Karls­ru­he Pass hak­kı doğ­ru­dan kar­tı veren ofis­te hesap­la­nır. Bu hesap­la­ma için geli­re iliş­kin bel­ge­ler, ban­ka hesap özet­le­ri ve muh­te­me­len diğer bel­ge­ler gereklidir.

Çocuk Kar­tı 🎫

Karls­ru­he Kids Pass, katı­lım­cı bele­di­ye­ler­de­ki çocuk­lar ve genç­ler için geçer­li­dir ve 18 yaşı­na kadar uzatılabilir.

Geçiş kar­tı için kim­ler başvurabilir?

  • ALG II (SBG II), sos­yal yar­dım (SGB XII), konut yar­dı­mı veya çocuk zam­mı alan veya düşük gelir­li ebe­veyn­le­rin çocukları.
  • Ağır engel­li ser­ti­fi­ka­sı olan çocuk­lar ve enteg­ras­yon yar­dı­mı alan önem­li ölçü­de engel­li çocuklar.
  • Koru­yu­cu çocuk­lar ve SGB VIII uya­rın­ca yatı­lı bakım­da olan çocuk­lar ve gençler.
  • Beş veya daha faz­la reşit olma­yan çocu­ğu olan aile­le­rin çocuk­la­rı (lüt­fen doğum bel­ge­le­ri­ni veya kayıt bel­ge­le­ri­ni veya aile kayıt­la­rı­nı getirin)
  • Sos­yal yar­dım alma­yan düşük gelir­li aile­ler için Karls­ru­he Çocuk Paso­su hak­kı doğ­ru­dan paso­yu veren kurum­da hesap­la­nır. Bu hesap­la­ma için geli­re iliş­kin bel­ge­ler, ban­ka hesap özet­le­ri ve muh­te­me­len diğer bel­ge­ler gereklidir.

Karls­ru­he Pass 60Plus

Geçiş kar­tı için kim­ler başvurabilir?

  • ALG II (SBG II), temel gelir des­te­ği (SGB XII) veya konut yar­dı­mı alan veya düşük gelir­li veya düşük emek­li maaşı olan vatandaşlar.
  • Sos­yal yar­dım alma­yan düşük gelir­li kişi­ler için Karls­ru­he Pass hak­kı, kar­tı veren ofis­te birey­sel ola­rak hesap­la­nır. Bu durum­da, hesap­la­ma için lüt­fen aşa­ğı­da­ki bel­ge­le­ri yanı­nız­da getirin.

 

Hedef kitlesi: (Düşük gelirli kişiler için)
Bu davet ücretsizdir
Jugendf­re­ize­it- und Bildungswerk
Bür­gerstr. 16, 76133 Karls­ru­he

Organizatör