Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (7/7)

Java pen­tru înce­pă­tori pen­tru refu­gi­ați și migranți — EduRef

Wednesday, 8 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 10 May 2024
18:00 -19:30
Monday, 13 May 2024
18:00 -19:30
Tuesday, 14 May 2024
18:00 -19:30
Wednesday, 15 May 2024
18:00 -19:30
Thursday, 16 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 17 May 2024
18:00 -19:30

Ca par­te a ofer­tei de cur­suri Edu­Ref, ofe­rim refu­gi­a­ți­lor și altor migranți o intro­du­ce­re gra­tu­i­tă în lumea pro­gra­mă­rii. Dar de ce ar tre­bui să înveți pro­gra­ma­re? Pon­de­rea IT în pro­duc­ția eco­no­mi­că ger­ma­nă este mai mare decât cea a indus­tri­ei auto. Pro­gra­ma­rea devi­ne din ce în ce mai impor­tan­tă, deo­a­re­ce majo­ri­ta­tea celor care încep o carie­ră au nevo­ie de cunoș­tin­țe de bază în dome­ni­ul IT.

Pen­tru cur­su­ri­le noas­tre folo­sim lim­ba­jul de pro­gra­ma­re Java. Aces­ta poa­te fi uti­li­zat în mod foar­te fle­xi­bil și este inde­pen­dent de plat­for­mă. Cu toa­te aces­tea, este ușor de învă­țat și ast­fel, de exem­plu, se pre­dă și în pri­mul semes­tru al pro­gra­me­lor de stu­diu Infor­ma­ti­că, Ingi­ne­rie indus­tri­a­lă și Ingi­ne­rie meca­ni­că la KIT.

Aco­pe­rim urmă­toa­re­le subiecte:

- Vari­a­bi­le
— Calcule
— Comentarii
— Intra­re și ieșire
— Con­di­ții “dacă” și “dacă
— Bucle
— Array-uri

Prin aces­te subiec­te dorim să vă ofe­rim o înțe­le­ge­re de bază a un lim­baj de pro­gra­ma­re orien­tat pe obiec­te. Învă­țăm să ne scri­em pro­pri­i­le pro­gra­me sim­ple. În plus, cur­sul ofe­ră o bună
posi­bi­li­ta­tea de a face schimb de idei cu alți par­ti­ci­panți și tutori. Cur­sul se înche­ie cu un eve­ni­ment social.

Nu sunt nece­sa­re cunoș­tin­țe ante­ri­oa­re de programare.

Date des­pre curs

  • Lim­ba de curs: Engleză
  • Cunoș­tin­țe ante­ri­oa­re: cunoș­tin­țe de bază de lim­ba engleză
  • Date: 8 sesiuni de 1,5 ore seara.
  • Cal­cu­la­toa­re: noi punem la dis­po­zi­ție cal­cu­la­toa­re­le, nu este nevo­ie să aduci/deții unul.

Înre­gis­tra­re

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Delong Chen / Yannick
Edu­Ref — Karl­sru­her Insti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kai­ser­stra­ße 89, 76133 Karl­sru­he

Organizator