Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (7/7)

Java za počet­ni­ke za izbje­gli­ce i migran­te — EduRef

Wednesday, 8 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 10 May 2024
18:00 -19:30
Monday, 13 May 2024
18:00 -19:30
Tuesday, 14 May 2024
18:00 -19:30
Wednesday, 15 May 2024
18:00 -19:30
Thursday, 16 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 17 May 2024
18:00 -19:30

U sklo­pu Edu­Ref teča­ja nudi­mo izbje­gli­ca­ma i dru­gim migran­ti­ma bes­plat­no upoz­na­va­nje sa svi­je­tom pro­gra­mi­ra­nja. Ali zašto bis­te uop­će tre­ba­li uči­ti pro­gra­mi­ra­ti? Udio IT‑a u nje­mač­koj eko­nom­skoj pro­izvod­nji veći je od udje­la auto­mo­bil­ske indus­tri­je. Pro­gra­mi­ra­nje pos­ta­je sve važ­ni­je jer veći­na počet­ni­ka u kari­je­ri tre­ba osnov­no razu­mi­je­va­nje informatike.

Za naše teča­je­ve koris­ti­mo pro­gram­ski jezik Java. Može se koris­ti­ti vrlo flek­si­bil­no i neo­vi­san je o plat­for­mi. Una­toč tome, lako se uči pa se tako, pri­mje­ri­ce, uči iu prvom semes­tru stu­di­ja Raču­nar­stva, Indus­trij­skog inže­njer­stva i Stro­jar­stva na KIT‑u.

Pokri­va­mo slje­de­će teme:

- Vari­ja­ble
— Izračuni
— Komentari
— Ulaz i izlaz
— If-/el­se- uvjeti
— Petlje
— Nizovi

Pomo­ću ovih tema želi­mo vam dati osnov­no razu­mi­je­va­nje objek­t­no ori­jen­ti­ra­ni pro­gram­ski jezik. Uči­mo pisa­ti svo­je vlas­ti­te jed­nos­tav­ne pro­gra­me. Osim toga, tečaj nudi dobar
moguć­nost raz­mje­ne ide­ja s dru­gim sudi­oni­ci­ma i tuto­ri. Tečaj zavr­ša­va druš­tve­nim događajem.

Pred­z­na­nje iz pro­gra­mi­ra­nja nije potrebno.

Činje­ni­ce o tečaju

  • Jezik pred­me­ta: engleski
  • Pret­hod­no zna­nje: osnov­no zna­nje engle­skog jezika
  • Ter­mi­ni: 8 ter­mi­na po 1,5 sat navečer
  • Raču­na­lo: mi osi­gu­ra­va­mo raču­na­la, ne mora­te ih donijeti/posjedovati

Regis­tar

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Delong Chen / Yannick
Edu­Ref — Kar­l­sru­her Ins­ti­tut für Tec­h­no­lo­gie (KIT)
Kaiser­straße 89, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator