Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (7/7)

Mül­te­ci­ler ve göç­men­ler için yeni baş­la­yan­lar için Java — EduRef

Wednesday, 8 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 10 May 2024
18:00 -19:30
Monday, 13 May 2024
18:00 -19:30
Tuesday, 14 May 2024
18:00 -19:30
Wednesday, 15 May 2024
18:00 -19:30
Thursday, 16 May 2024
18:00 -19:30
Friday, 17 May 2024
18:00 -19:30

Edu­Ref kurs tek­li­fi­nin bir par­ça­sı ola­rak, mül­te­ci­le­re ve diğer göç­men­le­re prog­ram­la­ma dün­ya­sı­na ücret­siz bir giriş sunu­yo­ruz. Ama neden prog­ram­la­ma öğren­me­li­si­niz ki? Alman eko­no­mik çık­tı­sın­da BT’­nin payı, oto­mo­tiv endüst­ri­si­nin payın­dan daha yük­sek­tir. Çoğu kari­yer baş­lan­gı­cı BT konu­sun­da temel bir anla­yı­şa ihti­yaç duy­du­ğun­dan, prog­ram­la­ma gide­rek daha önem­li hale gelmektedir.

Kurs­la­rı­mız için Java prog­ram­la­ma dili­ni kul­la­nı­yo­ruz. Çok esnek bir şekil­de kul­la­nı­la­bi­lir ve plat­form­dan bağım­sız­dır. Bunun­la bir­lik­te, öğren­me­si kolay­dır ve bu neden­le örne­ğin KIT­’­de Bil­gi­sa­yar Bili­mi, Endüst­ri Mühen­dis­li­ği ve Maki­ne Mühen­dis­li­ği eği­tim prog­ram­la­rı­nın ilk yarı­yı­lın­da da öğretilmektedir.

Aşa­ğı­da­ki konu­la­rı ele alıyoruz:

- Değiş­ken­ler
— Hesaplamalar
— Yorumlar
— Giriş ve çıkış
— Eğer-/Öy­ley­se- koşulları
— Döngüler
— Diziler

Bu konu­lar­la size aşa­ğı­da­ki­ler hak­kın­da temel bir anla­yış kazan­dır­mak isti­yo­ruz nes­ne yöne­lim­li bir prog­ram­la­ma dili. Yaz­ma­yı öğre­ni­yo­ruz ken­di basit prog­ram­la­rı­nı­zı oluş­tu­ra­bi­lir­si­niz. Buna ek ola­rak, kurs iyi bir
diğer katı­lım­cı­lar­la fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma fır­sa­tı ve Eğit­men­ler. Kurs sos­yal bir etkin­lik­le sona ermektedir.

Prog­ram­la­ma konu­sun­da önce­den bil­gi sahi­bi olmak gerek­li değildir.

Kurs hak­kın­da gerçekler

  • Kurs dili: İngilizce
  • Önce­ki bil­gi: temel İng­il­izce bilgisi
  • Tarih­ler: Akşam­la­rı 1,5 saat­lik 8 seans
  • Bil­gi­sa­yar: Bil­gi­sa­yar­la­rı biz sağ­lı­yo­ruz, bir tane getirmenize/sahip olma­nı­za gerek yok

Kayıt Olun

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Delong Chen / Yannick
Edu­Ref — Karls­ru­her Ins­ti­tut für Tech­no­lo­gie (KIT)
Kaiserst­ra­ße 89, 76133 Karls­ru­he

Organizatör