Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Inter­națio­na­le se întâl­nesc — Karlsruhe

Thursday, 25 May 2023
18:00 - 20:00

Karl­sru­he: Cunoașteți‑l — Iubiți‑l!

Bine ați venit la “Inter­na­tio­nal Come Toge­ther”, un eve­ni­ment soci­al pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali, stu­denți și alte păr­ți inte­re­sa­te din regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karl­sru­he: o oca­zie ide­a­lă de a sta­bili con­tac­te valo­roa­se, de a bene­fi­cia de expe­rien­țe dife­ri­te și de a face schimb de idei cu per­soa­ne care gân­desc la fel ca dumneavoastră.

Înre­gis­tra­re la: welcome@technologieregion-karlsruhe.de

Cen­trul de bun venit Tech­no­lo­gi­e­Re­gion Karl­sru­he vă așteap­tă cu nerăbdare!
Sun­tem punc­tul cen­tral de con­tact pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii inter­națio­nali și pen­tru cei aflați la înce­put de carie­ră care doresc să tră­i­as­că și să mun­ceas­că și să locu­ias­că în regiu­nea teh­no­lo­gi­că Karl­sru­he și pen­tru între­prin­de­ri­le din regiu­ne care doresc să atra­gă per­so­nal internațional.

Ghi­dul nos­tru: Daniel Wensauer-Sieber

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Round tour from the Karl­sru­he Pyra­mid in the mar­ket Square
Mar­k­platz, 76133 Karl­sru­he

Organizator