Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Ulus­la­ra­ra­sı bir ara­ya gel­me — Karlsruhe

Thursday, 25 May 2023
18:00 - 20:00

Karls­ru­he: Onu tanı­yın — Onu sevin!

Karls­ru­he Tek­no­lo­ji Böl­ge­si­’n­de­ki ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler, öğren­ci­ler ve diğer ilgi­li taraf­lar için bir sos­yal etkin­lik olan “Inter­na­ti­onal Come Toget­her“a hoş gel­di­niz: değer­li bağ­lan­tı­lar kur­mak, fark­lı dene­yim­ler­den yarar­lan­mak ve ben­zer düşü­nen insan­lar­la fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­mak için ide­al bir fırsat.

Kayıt için: welcome@technologieregion-karlsruhe.de

Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he Kar­şı­la­ma Mer­ke­zi sizin­le tanış­mak için sabırsızlanıyor!
Tech­no­lo­gi­eRe­gi­on Karls­ru­he­’­de yaşa­mak ve çalış­mak iste­yen ulus­la­ra­ra­sı pro­fes­yo­nel­ler ve kari­ye­ri­ne yeni baş­la­yan­lar için ve böl­ge­de­ki ulus­la­ra­ra­sı per­so­nel çek­mek iste­yen işlet­me­ler için mer­ke­zi irti­bat noktasıyız.

Reh­be­ri­miz: Dani­el Wensauer-Sieber

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Round tour from the Karls­ru­he Pyra­mid in the mar­ket Square
Markp­latz, 76133 Karls­ru­he

Organizatör