Događaji

Događaji

Među­na­rod­ni okup­lja­ju Karlsruhe

Tuesday, 28 May 2024
18:00 - 20:00

Zalju­bi­ti se u Karlsruhe

raz­gle­da­va­nje gra­da kroz 309 godi­na povijesti

»Inter­na­ti­onal Come Toget­her« mrež­ni je sas­ta­nak za među­na­rod­ne struč­nja­ke, stu­den­te i zain­te­re­si­ra­ne stra­ne u teh­no­lo­škoj regi­ji Kar­l­sru­he: ide­al­na pri­li­ka za stva­ra­nje vri­jed­nih veza,
isko­ris­ti­ti raz­li­či­ta iskus­tva i raz­mi­je­ni­ti ide­je s lju­di­ma istomišljenika.
Sve ter­mi­ne tre­ba gle­da­ti neo­vis­no jedan o dru­gom – može­te sudje­lo­va­ti jed­nom, dva­put – ili se nas­ta­vi­ti vra­ća­ti. Sudje­lo­va­nje je besplatno.

Vodič: Dani­el Wensauer-Sieber
Pri­ja­ve na: welcome@trk.de
* Raz­gled gra­da odvi­ja se na engle­skom jeziku.

Vese­li­mo se susre­tu s tobom!
Cen­tar dobro­doš­li­ce Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he sre­diš­nja je kon­tak­t­na toč­ka za među­na­rod­ne struč­nja­ke koji žele
za život i rad u Tec­h­no­lo­gi­eRe­gi­on Kar­l­sru­he i za tvrt­ke koje žele zapos­li­ti među­na­rod­ne stručnjake.

Ciljna skupina: odrasli
Ovaj događaj je besplatan
Mar­k­platz Kar­l­sru­he, Pyramide
Mar­k­platz, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator