Oferte
Oferte

Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport

Spor­turi des­chi­se pen­tru toți

Întâl­ni­re soci­a­lă prin sport

Ca par­te a ofer­te­lor spor­ti­ve des­chi­se, biro­ul șco­lar și spor­tiv, în cola­bo­ra­re cu par­te­ne­rii săi de coo­pe­ra­re, ofe­ră o gamă lar­gă de spor­turi pen­tru toa­tă lumea.

Pro­gra­mul “Întâl­niri soci­a­le prin sport — Diver­si­ta­tea se miș­că la Karl­sru­he” per­mi­te par­ti­ci­pa­rea ega­lă la sport, indi­fe­rent dacă este vor­ba de un mediu de migra­ție sau de un dez­a­van­taj social.

  • gra­tu­it, fără înre­gis­tra­re — doar veniți și participați
  • Adu-ți hai­ne­le de gimnastică
  • Echi­pa­men­tul este fur­ni­zat gratuit
  • Ofer­te­le fără noti­fi­ca­re spe­cia­lă nu au loc în tim­pul vacan­țe­lor școlare.

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre spor­turi, ora și locul de des­fă­șu­ra­re se găsesc în pli­an­tul de prezentare.

des­căr­ca­re de pli­an­te

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.