Ponude
Ponude

Dru­že­nje kroz sport

Otvo­re­ni sport za sve

Dru­že­nje kroz sport

U sklo­pu otvo­re­ne sport­ske ponu­de ško­la i sport­ski ured u surad­nji sa surad­ni­ci­ma nudi širo­ku ponu­du spor­to­va za svakoga.

Pro­gram “Druš­tve­na okup­lja­nja kroz sport — Raz­li­či­tost pokre­će Kar­l­sru­he” omo­gu­ću­je rav­no­prav­no sudje­lo­va­nje u spor­tu, bez obzi­ra na to je li riječ o migrant­skom podri­je­tlu ili soci­jal­no nepo­volj­nom položaju.

  • bes­plat­no bez regis­tra­ci­je — samo dođi­te i sudjelujte
  • Pone­si­te svo­ju odje­ću za teretanu
  • Opre­ma se dobi­va besplatno
  • Akci­je bez poseb­ne naj­a­ve ne vri­je­de za vri­je­me škol­skih praznika.

Više infor­ma­ci­ja o spor­tu, vre­me­nu i mjes­tu može­te pro­na­ći u letku

pre­uzi­ma­nje letaka

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.