Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Fes­ti­va­lul drep­tu­ri­lor copi­lu­lui 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Fes­ti­va­lul drep­tu­ri­lor copi­lu­lui 2024

“Drep­tul copi­i­lor de a fi copii” este mot­to-ul celei de‑a 17‑a edi­ții a Kin­der­Re­ch­te­Fest. Între ore­le 14.00 și 18.00, TOLLHAUS se va trans­for­ma într‑o pia­ță colo­ra­tă pen­tru copii și drep­tu­ri­le lor. Pe lân­gă Comi­te­tul muni­ci­pal pen­tru tine­ret, Aso­ci­a­ția pen­tru pro­tec­ția copi­lu­lui și Biro­ul muni­ci­pal pen­tru copii, nume­roa­se alte orga­ni­za­ții din ora­șul și dis­tric­tul Karl­sru­he vor fi pre­zen­te pen­tru a lua apă­ra­rea copi­i­lor și a drep­tu­ri­lor lor și pen­tru a le pune în cen­trul aten­ți­ei. Vor fi mul­te acti­vi­tăți prac­ti­ce și acti­vi­tăți în jurul Mobi­bu­su­lui, un mic pro­gram pe sce­nă, un bufet deli­cios de pră­ji­turi și gus­tări, pre­cum și diver­se stan­duri de infor­ma­re și posi­bi­li­ta­tea de a vor­bi des­pre drep­tu­ri­le copiilor.

Drep­tu­ri­le copi­i­lor sunt con­sa­cra­te în Con­ven­ția ONU pri­vind drep­tu­ri­le copi­lu­lui, care a fost adop­ta­tă de Adu­na­rea Gene­ra­lă a Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te la 20 noiem­brie 1989 și care săr­bă­to­reș­te în acest an cea de‑a 35‑a aniversare.
Orga­ni­za­to­rii (Sta­d­tju­gen­da­uss­chuss e.V., Kin­derschut­z­bu­nd, Sta­d­tis­ches Kin­der­büro și TOLLHAUS) se anga­jea­ză să se asi­gu­re că drep­tu­ri­le copi­i­lor sunt rea­li­za­te în via­ța de zi cu zi. Prin urma­re, vă invi­tă la o după-ami­a­ză pli­nă de culoa­re, care îi face pe copii și pe adulți să con­ști­en­ti­ze­ze drep­tu­ri­le copi­i­lor și îi moti­vea­ză să le susțină.

Grupul țintă: ,
Acest eveniment este gratuit
Tol­lha­us
Alter Sch­la­ch­thof 35, 76131 Karl­sru­he

Organizator