Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Fes­ti­val dje­čjih pra­va 2024

„Pra­vo dje­ce da budu dje­ca “ moto je 17. Kin­der­Rec­h­te­Fes­ta. Od 14 do 18 sati TOLLHAUS će se pre­tvo­ri­ti u šare­nu trž­ni­cu za dje­cu i nji­ho­va pra­va. Osim Grad­skog odbo­ra mla­dih, Udru­ge za zašti­tu dje­ce i Grad­skog ure­da za dje­cu, broj­ne dru­ge orga­ni­za­ci­je iz gra­da i okru­ga Kar­l­sru­he bit će tu da se zauz­mu za dje­cu i nji­ho­va pra­va i sta­ve ih u sre­di­šte pozor­nos­ti. Bit će puno prak­tič­nih aktiv­nos­ti i aktiv­nos­ti oko Mobi­bu­sa, mali scen­ski pro­gram, slas­ni šved­ski stol s kola­či­ma i gric­ka­li­ca­ma kao i raz­ni infor­ma­tiv­ni štan­do­vi i pri­li­ka za raz­go­vor o pra­vi­ma djece.

Dje­čja pra­va sadr­ža­na su u UN-ovoj Konven­ci­ji o pra­vi­ma dje­te­ta koju je Opća skup­šti­na Uje­di­nje­nih naro­da usvo­ji­la 20. stu­de­nog 1989. godi­ne i koja ove godi­ne sla­vi 35. obljetnicu.
Orga­ni­za­to­ri (Stad­tju­gen­da­uss­c­huss eV, Kin­der­s­c­hut­z­bund, Stad­tis­c­hes Kin­der­büro i TOLLHAUS) zala­žu se za ostva­ri­va­nje pra­va dje­ce u sva­kod­nev­nom živo­tu. Sto­ga vas pozi­va­ju na šare­no pos­li­je­pod­ne koje osvje­šta­va dje­cu i odras­le o dje­čjim pra­vi­ma i moti­vi­ra ih da se zauz­mu za njih.

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
Tol­l­ha­us
Alter Schlac­h­t­hof 35, 76131 Kar­l­sru­he

Organizator