Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Çocuk Hak­la­rı Fes­ti­va­li 2024

Sunday, 17 March 2024
14:00 - 18:00

Çocuk Hak­la­rı Fes­ti­va­li 2024

“Çocuk­la­rın çocuk olma hak­kı” 17. Kin­der­Rech­te­Fes­t­’in slo­ga­nı­dır. Saat 14:00’ten 18:00’e kadar TOLLHAUS, çocuk­lar ve onla­rın hak­la­rı için renk­li bir pazar yeri­ne dönüş­tü­rü­lecek. Şehir Genç­lik Komi­te­si, Çocuk Koru­ma Der­ne­ği ve Şehir Çocuk Büro­su­’­nun yanı sıra Karls­ru­he şeh­ri ve böl­ge­sin­den çok sayı­da baş­ka kuru­luş da çocuk­la­rı ve hak­la­rı­nı savun­mak ve onla­rı ön pla­na çıkar­mak için ora­da ola­cak. Mobi­bus etra­fın­da çok sayı­da uygu­la­ma­lı etkin­lik ve akti­vi­te, küçük bir sah­ne prog­ra­mı, lez­zet­li bir pas­ta ve atış­tır­ma­lık büfe­si­nin yanı sıra çeşit­li bil­gi stant­la­rı ve çocuk hak­la­rı hak­kın­da konuş­ma fır­sa­tı olacak.

Çocuk hak­la­rı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Genel Kuru­lu tara­fın­dan 20 Kasım 1989 tari­hin­de kabul edi­len ve bu yıl 35. yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­yan BM Çocuk Hak­la­rı Söz­leş­me­si­’n­de yer almaktadır.
Orga­ni­za­tör­ler (Stadt­ju­gen­da­ussc­huss e.V., Kin­dersc­hutz­bund, Stad­tisc­hes Kin­der­bü­ro ve TOLLHAUS) çocuk hak­la­rı­nın gün­lük yaşam­da haya­ta geçi­ril­me­si­ni sağ­la­ma­ya karar­lı­dır. Bu neden­le sizi, çocuk­la­rı ve yetiş­kin­le­ri çocuk hak­la­rı konu­sun­da bilinç­len­di­ren ve onla­rı bu hak­lar için aya­ğa kalk­ma­ya moti­ve eden renk­li bir öğle­den son­ra­ya davet ediyorlar.

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsizdir

Organizatör