Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Expo­zi­ția KITA — Cău­tăm mode­le de urmat pen­tru micii eroi în devenire

Thursday, 25 April 2024
14:00 - 17:00

Expo­zi­ția KITA, în cău­ta­re de mode­le de urmat pen­tru micii eroi în devenire

Doriți să lucrați cu copi­ii? Cere­rea mare de lucră­tori cali­fi­cați și per­spec­ti­ve­le bune de vii­tor des­chid o gamă lar­gă de oport­u­ni­tăți de carie­ră în dome­ni­ul îngri­ji­rii copiilor.
Pen­tru cei inte­re­sați, a fost cre­a­tă o posi­bi­li­ta­te de intra­re late­ra­lă pen­tru pro­fe­si­o­niș­tii cu expe­rien­ță, prin pro­gra­mul de cali­fi­ca­re “Dire­k­te­in­sti­eg KiTa”.
În cadrul expo­zi­ți­ei KITA, ofe­rim tine­ri­lor și vâr­st­ni­ci­lor posi­bi­li­ta­tea de a face schimb de idei și de a lua con­tact per­so­nal cu anga­ja­tori, insti­tu­ții de învă­țământ și fur­ni­zori de FSJ în ceea ce pri­veș­te pro­fe­si­i­le (de for­ma­re) lega­te de copii la dife­ri­te standuri.
De ase­me­nea, puteți lua par­te la diver­se dis­cur­suri inte­re­san­te și puteți lua legă­tu­ra cu spe­cia­liș­tii agen­ți­ei de ocu­pa­re a for­ței de mun­că, dacă aveți nevo­ie de sfaturi.

Inte­res tre­zit? Atunci treci pe la noi!
Unde? Cen­trul de infor­ma­re pro­fe­sio­na­lă (BiZ) Karl­sru­he Brau­er­str. 10 76135 Karlsruhe

Grupul țintă: (Tineri și bătrâni (persoane interesate să lucreze cu copiii)
Acest eveniment este gratuit
Sven Pless / Tatja­na Hordt
Beru­fsin­for­ma­tion­szen­trum (BiZ) Karl­sru­he and Rastatt
Brau­er­str. 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator