Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

KITA fuarı — Gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­ler aranıyor

Thursday, 25 April 2024
14:00 - 17:00

KITA fuarı, gelecek vade­den küçük kah­ra­man­lar için hari­ka rol model­le­ri arıyor

Çocuk­lar­la çalış­mak ister misi­niz? Nite­lik­li çalı­şan­la­ra yöne­lik yük­sek talep ve iyi gelecek bek­len­ti­le­ri, çocuk bakı­mı ala­nın­da çok çeşit­li kari­yer fır­sat­la­rı­nın önü­nü açmaktadır.
İlg­il­en­enl­er için, “Direk­te­ins­ti­eg KiTa” yeter­li­lik prog­ra­mı ile dene­yim­li pro­fes­yo­nel­ler için yatay giriş imka­nı yaratılmıştır.
KITA fuarı­mız­da, genç­le­re ve yaş­lı­la­ra, çeşit­li stant­lar­da çocuk­lar­la ilgi­li (eği­tim) mes­lek­ler konu­sun­da işve­ren­ler, eği­tim kurum­la­rı ve FSJ sağ­la­yı­cı­la­rı ile fikir alış­ve­ri­şin­de bulun­ma ve kişi­sel temas kur­ma fır­sa­tı sunuyoruz.
Ayrı­ca çeşit­li ilginç açı­lış konuş­ma­la­rı­na katı­la­bi­lir ve tav­si­ye­ye ihti­ya­cı­nız oldu­ğun­da istih­dam ajan­sın­dan uzman­lar­la ile­ti­şi­me geçebilirsiniz.

İlgi mi uyan­dır­dı? O zaman uğra!
Nere­ye? Kari­yer Bil­gi Mer­ke­zi (BiZ) Karls­ru­he Bra­u­erstr. 10 76135 Karlsruhe

Hedef kitlesi: (Genç ve yaşlı (çocuklarla çalışmak isteyen kişiler)
Bu davet ücretsizdir
Sven Pless / Tat­ja­na Hordt
Beruf­sin­for­ma­ti­ons­zent­rum (BiZ) Karls­ru­he and Rastatt
Bra­u­erstr. 10, 76135 Karls­ru­he

Organizatör