Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

KITA Brzi spo­je­vi za posao u Kar­l­sru­heu i Rastattu

Thursday, 25 April 2024
14:00 - 17:00

KITA posao brzi spo­je­vi “Tra­ži­mo veli­ke uzo­re za mla­de heroje”

Želi­te li radi­ti s dje­com? Veli­ka potraž­nja za kva­li­fi­ci­ra­nim rad­ni­ci­ma i dobri izgle­di za buduć­nost otva­ra­ju širok ras­pon moguć­nos­ti za kari­je­ru u podru­čju skr­bi o djeci.

Pro­gram ” Direct entry dayca­re ” nudi skra­će­ni tečaj ospo­sob­lja­va­nja ori­jen­ti­ran na prak­su kako bis­te pos­ta­li asis­tent soci­jal­nog pedagoga.
Pro­gram je nami­je­njen zapos­le­ni­ma , povrat­ni­ci­ma na posao i neza­pos­le­ni­ma .
Kao soci­jal­no peda­go­ški asis­tent podu­pi­rat ćete obra­zo­va­nje, odgoj i skrb dje­ce u vrtićima.

Naš KITA brzi sas­ta­nak za posao daje vam pri­li­ku da dobi­je­te savjet na licu mjes­ta i upoz­na­te pos­lo­dav­ce iz regije.

Pro­bu­dio interes?
Onda svratite!

Regis­tra­ci­ja nije potrebna.

Ciljna skupina: (Mladi i stariji zainteresirani za rad s djecom)
Ovaj događaj je besplatan
Sven Pless / Tatja­na Hordt
Beruf­sin­for­ma­ti­on­szen­trum (BiZ) Kar­l­sru­he and Rastatt
Bra­uer­str. 10, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator