Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Dis­curs onli­ne: Sănă­ta­tea men­ta­lă pen­tru antreprenori

Monday, 27 May 2024
17:00 - 18:00

Dis­cur­sul che­ie online

Cum poți rămâ­ne sănă­tos din punct de vede­re men­tal în tim­pul aven­tu­rii tale de antreprenor?

Ute Mei­borg va răs­pun­de la între­bă­ri­le pe aceas­tă temă în cadrul urmă­toa­rei noas­tre con­fe­rin­țe. Are pes­te 20 de ani de expe­rien­ță inter­națio­na­lă în stra­te­gie, finan­țe, vân­zări și marketing.
Prin pre­gă­ti­rea sa aca­de­mi­că și pro­fe­sio­na­lă, a dobân­dit exper­ti­ză pe teme pre­cum dezvol­ta­rea echi­pe­lor, pro­ce­se­le de schim­ba­re sau mana­ge­men­tul stre­su­lui și reziliența.
Prin urma­re, sun­tem încân­tați să îi urăm bun venit în cadrul aces­tui dis­curs pe tema “Cul­tu­ra sănă­toa­să de (auto)leadership”.

Ală­tu­rați-vă nouă onli­ne!

Înre­gis­trați-vă acum gra­tu­it: https://form.typeform.com/to/iu29U90T

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator