Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Onli­ne keyno­te: Men­tal­no zdrav­lje za poduzetnike

Monday, 27 May 2024
17:00 - 18:00

Onli­ne uvod­na riječ

Kako može­te osta­ti men­tal­no zdra­vi tije­kom vaše avan­tu­re kao poduzetnika?

Ute Meiborg odgo­va­rat će na pita­nja o ovoj temi u našem slje­de­ćem govo­ru. Ima više od 20 godi­na među­na­rod­nog iskus­tva u stra­te­gi­ji, finan­ci­ja­ma, pro­da­ji i marketingu.
Kroz svo­je aka­dem­sko i pro­fe­si­onal­no iskus­tvo, stek­la je struč­nost o tema­ma kao što su razvoj tima, pro­ce­si pro­mje­na ili uprav­lja­nje stre­som i otpornost.
Sto­ga nam je dra­go pože­lje­ti joj dobro­doš­li­cu na ovo pre­da­va­nje na temu “Zdra­va (samo)kultura vođenja”.

Pri­dru­ži­te nam se onli­ne !

Regis­tri­raj­te se sada bes­plat­no: https://form.typeform.com/to/iu29U90T

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan

Organizator