Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Cur­suri de vară de ger­ma­nă pen­tru ado­les­cenți și tineri adulți

Monday, 17 July 2023
bis
Friday, 25 August 2023

Cur­suri inten­si­ve de vară cu exa­me­ne fina­le cer­ti­fi­ca­te B1 sau mai mult

Gru­pul țin­tă este for­mat în prin­ci­pal din ado­les­cenți (de la 15 ani) și tineri adulți cu cunoș­tin­țe de lim­ba ger­ma­nă de nivel A2 sau mai mare, care vor înce­pe un pro­gram de uce­ni­cie sau de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă cu nor­mă întrea­gă în anul șco­lar 2022/23 și care doresc să se pre­gă­teas­că pen­tru un exa­men cer­ti­fi­cat B1 sau mai mare.

Vă rugăm să reți­neți aici că nive­lul A2 la lim­ba ger­ma­nă este o cerin­ță obli­ga­to­rie pen­tru ca stu­den­ții să par­ti­ci­pe la cur­su­ri­le inten­si­ve de vară.

Cur­su­ri­le au un total de 150 de uni­tăți de pre­da­re și se des­fă­șoa­ră în pre­zen­ța. Este nece­sa­ră o pre­zen­ță regu­la­tă. Cur­su­ri­le sunt orga­ni­za­te de Fede­ra­ția Internațională.

Pro­gra­mul cursului

17 iulie — 25 august 2023
Dura­ta lec­ți­ei în func­ție de pro­gra­mul cursului
De luni până vineri de la 8:30 la 12:45 sau de la 13:00 la 17:15.

Se va face un test de nivel. Apoi veți fi repar­ti­zat la un curs.

Date­le tes­tu­lui (numai cu înscriere)
Mier­curi, 24 mai 2023
Joi, 15 iunie 2023
Mier­curi, 21 iunie 2023
Mier­curi, 28 iunie 2023
Joi, 29 iunie 2023

Vă rugăm să vă faceți o pro­gra­ma­re pen­tru tes­tul de pla­sa­ment. Veți fi infor­mat cu pri­vi­re la ora la care vă veți înregistra.
Tes­ta­rea fără pro­gra­ma­re nu este posibilă.

Exa­men
telc Deut­sch (exa­men B1) în săp­tămâ­na 28 august — 01 sep­tem­brie (data exac­tă va fi anun­ța­tă pe 17 iulie)

Spon­so­ri­zat de Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Soci­a­le și Inte­gră­rii și de ora­șul Karlsruhe.

Grupul țintă: (Adolescenți și tineri adulți cu cunoștințe de limba germană de nivel A2)
Acest eveniment este gratuit
Tea Sha­ma­ta­va / Avai­la­bi­li­ty from 1 pm
Inter­na­tio­na­ler Bund Bil­dun­gs­zen­trum Karlsruhe
Sche­ffels­tra­ße 13, 2. OG, Zim­mer 1207, 76135 Karl­sru­he

Organizator