Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Ergen­ler ve Genç Yetiş­kin­ler için Yaz Alman­ca Kursları

Monday, 17 July 2023
bis
Friday, 25 August 2023

Ser­ti­fi­ka­lı final sınav­la­rı B1 veya üze­ri olan yoğun­laş­tı­rıl­mış yaz kursları

Hedef kit­le, önce­lik­le 2022/23 öğre­tim yılın­da bir çırak­lık veya tam zaman­lı mes­le­ki eği­tim prog­ra­mı­na baş­la­ya­cak ve ser­ti­fi­ka­lı B1 sına­vı­na veya daha yük­sek bir sına­va hazır­lan­mak iste­yen A2 veya daha yük­sek sevi­ye­de Alman­ca dil bece­ri­si­ne sahip ergen­ler (15 yaşın­dan iti­ba­ren) ve genç yetişkinlerdir.

Öğren­ci­le­rin yoğun yaz kurs­la­rı­na katı­la­bil­me­le­ri için Alman­ca A2 sevi­ye­si­ne sahip olma­la­rı zorun­lu­dur.

Kurs­lar top­lam 150 öğre­tim üni­te­sin­den oluş­mak­ta ve mev­cu­di­yet halin­de ger­çek­leş­mek­te­dir. Düzen­li katı­lım gerek­li­dir. Kurs­lar Ulus­la­ra­ra­sı Fede­ras­yon tara­fın­dan yürütülmektedir.

Kurs prog­ra­mı

17 Tem­muz — 25 Ağus­tos 2023
Ders prog­ra­mı­na bağ­lı ola­rak ders süresi
Pazar­te­si — Cuma 8:30 — 12:45 veya 1 — 17:15 arası.

Bir sevi­ye tes­ti yapı­la­cak. Daha son­ra bir kur­sa yerleştirileceksiniz.

Sınav tarih­le­ri (sade­ce kayıt ile)
Çar­şam­ba, 24 Mayıs 2023
Per­şem­be, 15 Hazi­ran 2023
Çar­şam­ba, 21 Hazi­ran 2023
Çar­şam­ba, 28 Hazi­ran 2023
Per­şem­be, 29 Hazi­ran 2023

Sevi­ye belir­le­me sına­vı için lüt­fen ran­de­vu alı­nız. Kayıt oldu­ğu­nuz­da size zaman bildirilecektir.
Ran­de­vu alma­dan test yap­mak müm­kün değildir.

Sınav
telc Deutsch (B1 sına­vı) 28 Ağus­tos — 01 Eylül haf­ta­sın­da (kesin tarih 17 Tem­mu­z­’­da açıklanacaktır)

Sos­yal İşl­er ve Enteg­ras­yon Bakan­lı­ğı ve Karls­ru­he Bele­di­ye­si tara­fın­dan desteklenmektedir.

Hedef kitlesi: (A2 seviyesinde Almanca dil becerisine sahip ergenler ve genç yetişkinler)
Bu davet ücretsizdir
Tea Sha­ma­ta­va / Ava­ila­bi­lity from 1 pm
Inter­na­ti­ona­ler Bund Bil­dungs­zent­rum Karlsruhe
Schef­felst­ra­ße 13, 2. OG, Zim­mer 1207, 76135 Karls­ru­he

Organizatör