Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (2/2)

Ljet­ni teča­je­vi nje­mač­kog za ado­les­cen­te i mla­de odras­le osobe

Monday, 17 July 2023
bis
Friday, 25 August 2023

Ljet­ni inten­ziv­ni teča­je­vi s cer­ti­fi­ci­ra­nim zavr­š­nim ispi­ti­ma B1 ili višim

Cilja­na sku­pi­na su pri­mar­no ado­les­cen­ti (od 15 godi­na) i mla­di odras­li sa zna­njem nje­mač­kog jezi­ka na razi­ni A2 ili višoj, koji će zapo­če­ti nauko­va­nje ili redo­vi­ti pro­gram stru­kov­nog ospo­sob­lja­va­nja u škol­skoj godi­ni 2022/23 i koji se žele pri­pre­mi­ti za cer­ti­fi­ci­ra­ni B1 ispit ili viši.

Imaj­te na umu da je razi­na zna­nja nje­mač­kog jezi­ka A2 oba­vez­na za stu­den­te za sudje­lo­va­nje u ljet­nim inten­ziv­nim tečajevima.

Teča­je­vi ima­ju ukup­no 150 nas­tav­nih jedi­ni­ca i odr­ža­va­ju se nazoč­no. Potreb­no je redo­vi­to poha­đa­nje nas­ta­ve. Teča­je­ve vodi Među­na­rod­na federacija.

Ras­po­red tečaja

17. srp­nja — 25. kolo­vo­za 2023
Vri­je­me nas­ta­ve ovis­no o ras­po­re­du tečaja
Od pone­djelj­ka do pet­ka od 8:30 do 12:45 ili od 13 do 17:15

Odr­žat će se ispit razi­ne. Tada ćete biti ras­po­re­đe­ni na tečaj.

Ter­mi­ni za pola­ga­nje ispi­ta (samo uz prijavu)
Sri­je­da, 24. svib­nja 2023
Čet­vr­tak, 15. lip­nja 2023
Sri­je­da, 21. lip­nja 2023
Sri­je­da, 28. lip­nja 2023
Čet­vr­tak, 29. lip­nja 2023

Moli­mo vas da zaka­že­te ter­min za raz­red­be­ni ispit. O vre­me­nu pri­ja­ve bit ćete obaviješteni.
Tes­ti­ra­nje bez zaka­zi­va­nja nije moguće.

Ispit
telc Deut­s­ch (B1 ispit) u tjed­nu od 28. kolo­vo­za do 01. ruj­na (točan datum bit će objav­ljen 17. srpnja)

Pokro­vi­te­lji su Minis­tar­stvo za soci­jal­na pita­nja i inte­gra­ci­ju i Grad Karlsruhe.

Ciljna skupina: (Adolescenti i mlade odrasle osobe sa znanjem njemačkog jezika na razini A2)
Ovaj događaj je besplatan
Tea Sha­ma­ta­va / Ava­ila­bi­lity from 1 pm
Inter­na­ti­ona­ler Bund Bil­dun­g­szen­trum Karlsruhe
Schef­fel­s­traße 13, 2. OG, Zim­mer 1207, 76135 Kar­l­sru­he

Organizator