Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

cine­ma | artă | con­cert — Soli­da­ri­ta­te cu Iranul

Saturday, 3 December 2022
16:30

FEMEIE, VIAȚĂ, LIBERTATE!
Soli­da­ri­ta­te cu Ira­nul
cine­ma | artă | concert

16:00 Uhr Admitere

16:30 Uhr
Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei de foto­gra­fie “Fețe­le Independenței”
de Marie Tihon
Expo­zi­ția docu­men­tea­ză via­ța de zi cu zi a trei femei din Tehe­ran, care în anii 2014/15 au ieșit din cadrul dat de sis­te­mul patriarhal.

17:30 Uhr
Fil­mul ira­nian “Sfân­tul Păianjen
de Ali Abbasi

Fil­mul a fost pre­zen­tat de țara pro­du­că­toa­re, Dane­mar­ca, pen­tru o nomi­na­li­za­re la Oscar la cate­go­ria “Cel mai bun film inter­națio­nal”. Thri­l­le­rul este pla­sat în 2001 și se bazea­ză pe poves­tea rea­lă a unui uci­gaș în masă de femei care este glo­ri­fi­cat ca un erou de către soci­e­ta­tea iraniană.

20:30 Uhr
Con­cert sus­ți­nut de Naghib Shan­be­za­de (per­cu­ție) și Cami­l­le el Bacha (pian)
Duo-ul muzi­cal Naghib și Cami­l­le com­bi­nă pia­nul cla­sic cu tobe­le tra­di­țio­na­le din Iran. Sune­tul pia­nu­lui dă o nouă dimen­siu­ne rit­mu­ri­lor sud-iraniene.

Între punc­te­le din pro­gram, vizi­ta­to­rii se așteap­tă la o ofer­tă culi­na­ră vari­a­tă din bucă­tă­ria ira­ni­a­nă, unde vega­nii nu vor fi neglijați.
veni prea scurt.

O coo­pe­ra­re între Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Ira­nieni din Karl­sru­he (ISAK), Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he, Kine­ma­thek Karl­sru­he e. V. și Tollhaus.
VVK la Tol­lha­us și la Kinemathek

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit

Organizator