Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

sine­ma | sanat | kon­ser — İran ile Dayanışma

Saturday, 3 December 2022
16:30

KADIN, HAYAT, ÖZGÜRLÜK!
İran ile Dayanışma
sine­ma | sanat | konser

16:00 Giriş

16:30 Uhr
“Bağım­sız­lı­ğın Yüz­le­ri” fotoğ­raf ser­gi­si­nin açılışı
tara­fın­dan Marie Tihon
Ser­gi, 2014/15 yıl­la­rın­da Tah­ra­n­’­da ata­er­kil sis­te­min veri­li çer­çe­ve­si dışın­da yaşa­yan üç kadı­nın gün­de­lik haya­tı­nı belgeliyor.

17:30 Uhr
İran fil­mi “Kut­sal Örümcek
tara­fın­dan Ali Abbasi

Film, yapım ülke­si Dani­mar­ka tara­fın­dan “En İyi Ulus­la­ra­ra­sı Film” kate­go­ri­sin­de Oscar aday­lı­ğı için sunul­du. Geri­lim fil­mi 2001 yılın­da geçi­yor ve İran top­lu­mu tara­fın­dan bir kah­ra­man ola­rak yücel­ti­len bir kadın kati­li­nin ger­çek hika­ye­si­ne dayanıyor.

20:30 Uhr
Nag­hib Shan­be­za­de (per­küs­yon) ve Camil­le el Bac­ha (piya­no) konseri
Nag­hib ve Camil­le müzik iki­li­si, kla­sik piya­no ile İran­’­ın gele­nek­sel davul­la­rı­nı bir ara­ya geti­ri­yor. Piya­no­nun sesi yeni bir güney İran rit­mi­ne yeni bir boyut kazandırıyor.

Prog­ram nok­ta­la­rı ara­sın­da ziya­ret­çi­le­ri, vegan­la­rın da ihmal edil­me­ye­ce­ği İran mut­fa­ğın­dan çeşit­li bir mut­fak tek­li­fi bekliyor.
çok kısa sürdü.

Karls­ru­he İranlı Öğren­ci Der­ne­ği (ISAK), Karls­ru­he Bele­di­ye­si Enteg­ras­yon Ofi­si, Kine­mat­hek Karls­ru­he e. V. ve Tollhaus.
VVK Toll­ha­us­’­ta ve Kinemathek’te

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir

Organizatör