Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

kino | umjet­nost | kon­cert — Soli­dar­nost s Iranom

Saturday, 3 December 2022
16:30

ŽENA, ŽIVOT, SLOBODA!
Soli­dar­nost s Ira­nom
kino | umjet­nost | koncert

16:00 Ula­zak

16:30 sati
Otvo­re­nje izlož­be foto­gra­fi­ja “Lica nezavisnosti”
od Marie Tihon
Izlož­ba doku­men­ti­ra sva­kod­nev­ni život tri­ju žena u Tehe­ra­nu koje su u godi­na­ma 2014./15. izvan zada­nih okvi­ra patri­jar­hal­nog sustava.

17:30 sati
Iran­ski film “Sve­ti pauk
Ali Abba­si

Film je zem­lja pro­duk­ci­ja Dan­ska pri­ja­vi­la za nomi­na­ci­ju za Osca­ra u kate­go­ri­ji naj­bo­ljeg među­na­rod­nog fil­ma. Tri­ler je smje­šten u 2001. godi­nu i teme­lji se na isti­ni­toj pri­či o masov­nom ubo­ji­ci žena kojeg iran­sko druš­tvo hero­ju veli­ča kao heroja.

20:30 sati
Kon­cert Nag­hi­ba Shan­be­za­dea (uda­ralj­ke) i Camil­le el Bac­ha (kla­vir)
Glaz­be­ni duo Nag­hib i Camil­le kom­bi­ni­ra kla­sič­ni kla­vir s tra­di­ci­onal­nim bub­nje­vi­ma iz tra­di­ci­onal­nih bub­nje­va iz Ira­na. Zvuk kla­vi­ra daje novim juž­no­iran­skim rit­mo­vi­ma novu dimenziju.

Izme­đu pro­gram­skih toča­ka posje­ti­te­lje oče­ku­je raz­no­li­ka kuli­nar­ska ponu­da iran­ske kuhi­nje, gdje ni vega­ni neće biti zapostavljeni.
doći prekratko.

Surad­nja Iran­ske stu­dent­ske udru­ge Kar­l­sru­he (ISAK), Ure­da za inte­gra­ci­ju gra­da Kar­l­sru­hea, Kine­mat­hek Kar­l­sru­he e. V. i Tollhaus.
VVK u Tol­l­ha­usu i u Kinematheku

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan

Organizator