Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Bol­z­plat­z­li­ga Kar­l­sru­he 2024

Friday, 7 June 2024
Rok prijave

Inter­kul­tu­ral­no razu­mi­je­va­nje među mla­di­ma kroz zaba­vu u nogometu

“Bol­z­plat­z­li­ga Kar­l­sru­he” je pro­jekt za među­kul­tu­ral­no razu­mi­je­va­nje izme­đu dje­ce i mla­dih raz­li­či­tih kultura 
i naci­onal­no podri­je­tlo. Riječ je o nogo­me­tu, pošte­nju, tole­ran­ci­ji, pošto­va­nju i pri­je sve­ga zabavi.

Od lje­ta 2019. Grad­ski odbor za mla­de vodi „Kar­l­sru­he Foot­ball League” zajed­no s Odje­lom za obra­zo­va­nje i sport.

U sedam dana utak­mi­ca u 3 dob­ne sku­pi­ne po prvi put će se igra­ti utak­mi­ce na raz­li­či­tim nogo­met­nim tere­ni­ma u Karlsruheu.

Sve dodat­ne infor­ma­ci­je može­te pro­na­ći u pri­lo­že­nom 💡 let­ku i pri­jav­ni­ci .

Ciljna skupina: dijete, tinejdžeri
Ovaj događaj je besplatan

Organizator