Події
Події
Деякі терміни цієї події закінчилися (1/1)

Bolzplatzliga Karlsruhe 2024

Friday, 7 June 2024
Кінцевий термін реєстрації

Між­куль­тур­не вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня серед моло­ді через футбол

“Bolzplatzliga Karlsruhe” — це про­ект для між­куль­тур­но­го поро­зу­мі­н­ня між дітьми та молод­дю різних культур 
і націо­наль­не похо­дже­н­ня. Це про фут­бол, спра­ве­дли­вість, толе­ран­тність, пова­гу і, перш за все, веселощі.

З літа 2019 року Міський моло­ді­жний комі­тет спіль­но з від­ді­лом осві­ти та спор­ту керує “Фут­боль­ною лігою Карл­сруе “.

Про­тя­гом семи ігро­вих днів у 3 віко­вих гру­пах впер­ше матчі від­бу­ва­ти­му­ться на різних фут­боль­них полях у Карлсруе.

Всю дода­тко­ву інфор­ма­цію можна зна­йти у прикріпленому 💡 

фла­є­рі

та 

реє­стра­цій­ній формі

.

Цільова група: дітей, підлітки
Ця подія є безкоштовною

Організатор