Pri­ja­va pre­bi­va­li­šta u Karlsruheu

Pri­ja­va pre­bi­va­li­šta u Kar­l­sru­heu Svat­ko tko se use­li u stan u Kar­l­sru­heu mora se pri­ja­vi­ti. Regis­tra­ci­ja se mora izvr­ši­ti unu­tar dva tjed­na od use­lje­nja . Iznim­ke Regis­tra­ci­ja nije potreb­na ako: Već vidi više

Raskid ugo­vo­ra o naj­mu i gubi­tak doma

Ponedjeljak
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Utorak
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Srijeda
08:00 - 12:00 / 14:00 - 15:30
Četvrtak
08:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Petak
08:00 - 12:00

Raskid ugo­vo­ra o naj­mu i gubi­tak doma Što uči­ni­ti? Ovdje ćete pro­na­ći važ­ne infor­ma­ci­je o slje­de­ćim tema­ma: Oba­vi­jest o raski­du ugo­vo­ra o naj­mu Pos­tu­pak ise­lje­nja Gubi­tak smje­šta­ja. ℹ Info list U vri­je­me vidi više

Stam­be­ne zadru­ge u Karlsruheu

Stam­be­ne zadru­ge u Kar­l­sru­heu Stam­be­ne zadru­ge ima­ju za cilj osi­gu­ra­ti svo­jim čla­no­vi­ma pris­tu­pa­čan smje­štaj. Čla­no­vi pos­ta­ju čla­no­vi kup­njom udje­la u zadru­zi. Dulji­na člans­tva može biti odlu­ču­ju­ći čim­be­nik u dodje­li sta­no­va­nja. vidi više

Tra­že­nje sta­no­va u novinama

Pos­to­je raz­ne bes­plat­ne novi­ne s ponu­dom sta­no­va, npr. Der Son­n­tag Eukalyp­tus Kuri­er Woc­hen­blatt ili u BNN‑u (Badis­c­he Neues­te Nac­hric­h­ten) 2,20 € ili 2,40 € po broju