Mel­dewe­sen (Pri­ja­va)

Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak

Pri­ja­va pri­li­kom pre­se­lje­nja u Kar­l­sru­he Ako se use­lja­va­te u stan u Kar­l­sru­heu, mora­te se pri­ja­vi­ti. Mora­te se pri­ja­vi­ti u roku od dva tjed­na od use­lje­nja.   Iznim­ke: Regis­tra­ci­ja nije potreb­na ako vidi više

Otkaz, pos­tu­pak deložacije

Što uči­ni­ti? Ovdje ćete pro­na­ći važ­ne infor­ma­ci­je o tema­ma otka­za, pos­tup­ka delo­ža­ci­je i gubit­ka stam­be­nog prostora.

Stam­be­ne zadruge

Stam­be­ne zadru­ge ima­ju za cilj osi­gu­ra­ti svo­jim čla­no­vi­ma pris­tu­pa­čan smje­štaj. Čla­nom pos­ta­je­te kup­njom dioni­ca. Pri­li­kom dodje­le sta­na vri­je­me tra­ja­nja člans­tva može biti odlu­ču­ju­će.   Popis gra­đe­vin­skih zadru­ga u Kar­l­sru­heu može­te vidi više

Tra­že­nje sta­no­va u novinama

Pos­to­je raz­ne bes­plat­ne novi­ne s ponu­dom sta­no­va, npr. Der Son­n­tag Eukalyp­tus Kuri­er Woc­hen­blatt ili u BNN‑u (Badis­c­he Neues­te Nac­hric­h­ten) 2,20 € ili 2,40 € po broju